Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

21/03/2021
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 15/3/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số  222/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:


1. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 222/QĐ-TCTHADS ngày 15/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng Kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2021 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2020 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
2. Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổng kết Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm nợ xấu các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42), đề nghị Cục THADS chủ động rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc theo Nghị quyết số 42; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết (nêu rõ khó khăn, vướng mắc và biện pháp xử lý). Đồng thời, đưa ra đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 42.
3. Về chế độ thông tin báo cáo: Qua theo dõi, rà soát số liệu, Tổng cục THADS nhận thấy, việc lựa chọn tên các tổ chức tín dụng vẫn có tình trạng bị sai sót, nhầm lẫn, dẫn đến số liệu việc và tiền phải thi hành cho các tổ chức tín dụng chưa chính xác; nhất là đối với các vụ việc thi hành án cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Do đó, để tổng hợp chính xác số liệu, phản ánh đúng kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng và thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra theo kế hoạch, Tổng cục yêu cầu Cục THADS chỉ đạo rà soát, lập danh sách, thống kê theo định kỳ quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp gửi về Tổng cục THADS (qua Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, gửi theo địa chỉ Email: ttdltttk@moj.gov.vn; dnhai@moj.gov.vn).
- Đối với báo cáo đánh giá kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng (báo cáo bằng văn bản) theo định kỳ 06 tháng đầu năm và năm 2021, yêu cầu Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trước ngày 05/4/2020 và 05/10/2020 gửi về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 1, gửi bản mềm theo địa chỉ Email: Hiennt1@moj.gov.vn) để Tổng cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo quy định.
4. Về công tác kiểm tra: Đề nghị các Cục THADS xây dựng Kế hoạch và kiểm tra đối một số đơn vị có lượng vụ việc thi hành án lớn; giá trị phải thi hành cao liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng có vướng mắc, khó khăn phức tạp và báo cáo kết quả về Tổng cục THADS. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Cục THADS, Tổng cục THADS sẽ tổ chức kiểm tra khi cần thiết.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Cục trưởng cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.
(Đính kèm Quyết định số 222 /QĐ-TCTHADS ngày  15/3 /2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng).
Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS