Bộ Tư pháp ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền THADS theo quy định tại Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS

09/04/2021
Ngày 31/03/2021, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.