Hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung về bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

15/04/2021
Qua theo dõi, tổng hợp thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận thấy hiện nay cơ quan THADS còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, do đó, trên cơ sở phối hợp, thống nhất với các cơ quan có liên quan, Tổng cục đã ban hành Công văn số 1142/TCTHADS-NV3 ngày 08/4/2021 hướng dẫn một số nội dung thực hiện bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS.


Theo đó, trong thời gian vừa qua, một số cơ quan THADS còn lúng túng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước như: (1)việc ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có nội dung buộc cơ quan THADS phải thực hiện trách nhiệm bồi thường; (2)việc xử lý các khoản tiền đã được Bộ Tài chính cấp nhưng người được bồi thường không nhận; (3) về quy trình đề nghịhướng dẫn nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS…
Do đó, để thống nhất việc triển khai thực hiện trên toàn hệ thống, tránh tình trạng kéo dài trong quá trình giải quyết bồi thường, tại Công văn số 1142/TCTHADS-NV3 ngày 08/4/2021, Tổng cục đã hướng dẫn việc thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường đối với một số vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, cụ thể như sau:
1. Về việc ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có nội dung buộc cơ quan THADS phải thực hiện trách nhiệm bồi thường: căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật TNBTCNN năm 2009; khoản 1 Điều 62 Luật TNBTCNN năm 2017, thì cơ quan THADS không ra quyết định thi hành án theo Luật THADS trong những trường hợp được đề cập tại các quy định nêu trên.
2. Việc xử lý các khoản tiền bồi thường nhà nước đã được Bộ Tài chính cấp nhưng người được bồi thường không nhận: đối với những vụ việc được giải quyết theo Luật TNBTCNN năm 2009 thì căn cứ khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định về xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm thìtrước mắt các cơ quan có liên quan hoàn trả ngân sách nhà nướcđể giảm thiểu việc phải theo dõi số dư kinh phí qua nhiều năm không quyết toán được. Trong thời gian tiếp theo, trường hợp người được bồi thường đến làm thủ tục nhận tiền, Bộ Tài chính sẽ bổ sung kinh phí cho cơ quan, đơn vị để chi trả cho đối tượng. Đối với những vụ việc được giải quyết theo Luật TNBTCNN năm 2017 thì cơ quan THADS có trách nhiệm giải quyết bồi thường thực hiện theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 62 Luật TNBTCNN năm 2017.
3. Về quy trình hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS: cơ quan THADS có trách nhiệm giải quyết bồi thường thực hiện theo đúng  quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
Việc triển khai thực hiện những nội dung trên đến các cơ quan THADS địa phương sẽ góp phần áp dụng thống nhất trình tự, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục yêu cầu bồi thường từ đó nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan THADS trong thời gian tới.
Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục THADS
File đính kèm