Tổng cục THADS và Cục Bồi thường nhà nước ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021

19/04/2021
Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sựvà Cục Bồi thường nhà nước đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp số 13/KH-BTNN-TCTHADS ngày 12/4/2021.


Xác định công tác bồi thường nhà nướctrong lĩnh vực thi hành án dân sự là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tư pháp nói chung và của Tổng cục Thi hành án dân sựnói riêng, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước đã căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các Thông tư có liên quan, ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021. Theo đó, Kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nướcbao gồm 3 phần chính, với 11 nội dung cụ thể như sau:
1. Rà soát, nắm bắt thông tin, lập danh mục các vụ việc.
2. Phối hợp giải quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong hoạt động thi hành án dân sựtại địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nướcđối với cơ quan thi hành án dân sựđịa phương trong hoạt động thi hành án dân sự.
4. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.
5. Theo dõi công tác bồi thường nhà nướctrong hoạt độngthi hành án dân sự.
6. Đôn đốc công tác bồi thường nhà nướctrong hoạt độngthi hành án dân sự.
7. Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong hoạt động thi hành án dân sựtheo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08.
8. Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.
9. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án sân sự theo quy định Điều 7 Thông tư số 09.
10. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
11. Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng đối với các vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tổng cục thi hành án dân sự theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết.
Trên cơ sở Kế hoạchký kết, Tổng cục Thi hành án dân sự đã triển khai các nội dung của Kế hoạch đến tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống. Công tác phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước được thực hiện bài bản, chặt chẽsẽ góp phần giải quyết dứt điểm những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài, hạn chếcác vi phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, từ đó giảm thiểu số việc và tiền phải bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021.
Vụ Nghiệp vụ 3, TCTHADS
File đính kèm