Công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

28/07/2021
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm và sự ghi nhận liên tiếp các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2461/BTP-VP ngày 24/7/2021 của Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong 15 ngày kể từ ngày 24/7/2021, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý văn bản, tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ thì mới đến làm việc tại trụ sở. Bố trí bộ phận ứng trực tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng không quá 1/3 tổng số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; gửi Danh sách công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị về Văn phòng Tổng cục (qua địa chỉ thư điện tử: duyendtl@moj.gov.vn) trước 08h00 hằng ngày để theo dõi, tổng hợp và gửi Văn phòng Bộ.
2. Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cấp thiết phải báo cáo Tổng Cục trưởng để xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách và được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc điều hành, tổ chức công việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội bảo đảm sắp xếp thứ tự ưu tiên, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật; phân công lãnh đạo đơn vị thường xuyên ứng trực để bảo đảm xử lý công việc kịp thời theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.
4. Quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động xác định rõ làm việc tại nhà trong khoảng thời gian này là thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; đồng thời phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu 2 về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan y tế. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.
5. Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch tại Trụ sở 139 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, TP Hà Nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Trên đây là yêu cầu về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục nghiêm túc thực hiện.
File đính kèm