Bộ Tư pháp ký Quyết định số 353/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự

16/03/2022


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022. Điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung 09 Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự về ủy thác thi hành án và bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản. Để triển khai có hiệu quả Luật, ngày 09/3/2022, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 353/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.