Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thi hành án dân sự

11/08/2023


Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Qua đó, ngày 28/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 149/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Quyết định số 148/QĐ-BTP ngày 09/02/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 06/QĐ-TTg) của Bộ Tư pháp năm 2023. Để việc tổ chức thực hiện Đề án 06 có hiệu quả, ngày 11/8/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Quyết định số 770/QĐ-TCTHADS ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thi hành án dân sự, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTP ngày 09/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Bộ Tư pháp năm 2023 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 148/QĐ-BTP) và Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 149/QĐ-BTP).
2. Yêu cầu
- Kế hoạch xây dựng bám sát Quyết định số 149/QĐ-BTP và Quyết định số 148/QĐ-BTP.
- Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có tính hiệu quả, khả thi cao.
II. NỘI DUNG
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Quyết định số 149/QĐ-BTP và Quyết định số 148/QĐ-BTP, các đơn vị thuộc Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch bao gồm:
1. Hoàn thiện thể chế, chính sách:
1.1. Báo cáo Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chủ trương tổng kết, đánh giá kết quả thi hành luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về THADS.
1.2. Rà soát, xây dựng, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ THADS, hoàn thiện thể chế:
- Rà soát, sửa đổi quy trình, thủ tục các công việc có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: gửi đơn yêu cầu thi hành án; khiếu nại, kiến nghị; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thu, chi tiền thi hành án; cung cấp thông tin về quá trình thi hành án…
- Những việc chưa có quy định để bổ sung thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg
2. Kết nối, chia sẻ dữ liệu:
- Nghiên cứu, bố trí nhân lực phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự.
- Nghiên cứu, bố trí kinh phí xây dựng Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự.
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc kết nối Cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
+ Xác định dữ liệu cần khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ THADS và thông tin có thể cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
+ Nâng cấp phần mềm và giải pháp kỹ thuật kết nối.
3. Tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện, hướng dẫn địa phương trong việc triển khai, khai thác sử dụng các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu:
- Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án.
- Hướng dẫn quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu.
- Hướng dẫn kỹ thuật.
4. Các nhiệm vụ khác:
4.1. Xây dựng và triển khai đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động THADS”:
-  Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý biên lai điện tử.
- Trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện.
- Xây dựng thể chế.
4.2. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
4.3. Xác định các nội dung cần triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Rà soát, đề xuất phương án tái cấu trúc các thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
4.4. Xây dựng, nâng cấp Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, Tổ chức thi hành án và Báo cáo thống kê thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử THADS để tích hợp phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
- Đánh giá, đề xuất nhu cầu.
- Xây dựng phần mềm và triển khai thực hiện.
3.5. Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:
- Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao trong việc triển khai thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:
 + Triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thí điểm.
 + Phối hợp thực hiện tổng kết thực hiện thí điểm; Hoàn thiện, kết nối, xây dựng Kế hoạch để triển khai trên toàn hệ thống THADS.
 + Xây dựng, nâng cấp phần mềm nghiệp vụ và tích hợp dữ liệu.
- Xây dựng mẫu Biên lai điện tử.
- Xây dựng quy trình thu nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện tại các cơ quan THADS.
3.6. Khảo sát về những phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện TTHC trong THADS.
3.7. Nghiên cứu, đề xuất các phương án cắt giảm, rút gọn những hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc hệ thống THADS khi sử dụng dữ liệu dân cư;
3.8. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg.
 Cụ thể các nhiệm vụ, thời hạn thực hiện nhiệm vụ; đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Nghiệp vụ 3, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ có giai đoạn thực hiện trong các năm kế tiếp; các nhiệm vụ được chuyển tiếp thực hiện sang năm tiếp theo hoặc các nhiệm vụ mới có liên quan phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm đề xuất, tham mưu đưa nội dung nhiệm vụ tiếp tục thực hiện vào kế hoạch công tác năm của Tổng cục Thi hành án dân sự và cụ thể, chi tiết việc triển khai thực hiện vào chương trình, kế hoạch công tác của mỗi đơn vị.
2. Vụ Nghiệp vụ 3, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin chủ động tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục THADS theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí từ nguồn phí thi hành án dân sự được để lại và các nguồn kinh phí khác theo quy định, đảm bảo thực hiện các nội dung công việc trong kế hoạch này.
4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch;
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.
Phạm ngọc Anh - Vụ Nghiệp vụ 3