Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự địa phương rà soát, xử lý vật chứng và tăng cường công tác quản lý kho vật chứng

30/08/2023


Qua tổng hợp báo cáo của 63 Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản (vật chứng) tạm giữ trong THADS, Tổng cục THADS nhận thấy số vật chứng còn tồn kho vật chứng của các cơ quan THADS trong toàn hệ thống rất lớn, kể cả vật chứng chưa có bản án, quyết định của Tòa án và vật chứng đã có bản án, quyết định của Tòa án. Cụ thể là: vật chứng chưa có bản án, quyết định còn 59.620 vụ; vật chứng đã có bản án, quyết định còn 29.918 việc chưa giải quyết xong.   
Để tăng cường công tác quản lý kho vật chứng; kịp thời xử lý vật chứng, giảm tải kho vật chứng và tăng tỷ lệ kết quả thi hành án về việc, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, rà soát lập danh sách vật chứng còn tồn 1 năm trở lên chưa có bản án, quyết định của Tòa án để phối hợp với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, thống nhất phương án xử lý; đồng thời, kiểm tra các hồ sơ thi hành án có vật chứng do Chấp hành viên tổ chức thi hành nhưng chưa giải quyết xong để chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.
(đính kèm Công văn số 3186/TCTHADS-NV2 ngày 29/8/2023)
File đính kèm