Tổng cục THADS ban hành Công văn số 2944/TCTHADS-NV3 về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

16/08/2023


Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Tư pháp, thời gian vừa qua Tổng cục THADS đã phối hợp tốt với Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 08/8/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 277/QĐ-TANDTC về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Kế hoạch số 277A/KH-TANDTC về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Trên cơ sở Quyết định và Kế hoạch đã ban hành của Tòa án nhân dân tối cao, ngày 14/8/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại 35 Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố sau:
1.   Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;
2.   Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;
3.   Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;
4.   Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;
5.   Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;
6.   Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;
7.   Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. 
Qua đó, ngày 14/8/2023, Tổng cục THADS ban hành Công văn số 2944/TCTHADS-NV3 về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nội dung công văn yêu cầu Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai; Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện một số công việc sau:
1. Tham dự và cử tham dự đầy đủ, đúng thành phần cuộc họp công bố Quyết định và thống nhất chương trình triển khai thí điểm do Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao và Tổng cục THADS phối hợp tổ chức, thành phần bao gồm:
1.1. Về phía Tòa án:
- Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chủ trì cuộc họp.
- Đại diện lãnh đạo và công chức Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố có các đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm.
- Chánh án Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.
1.2. Về phía cơ quan THADS gồm:
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục THADS;
- Đại diện Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 3 và các đơn vị có liên quan trực thuộc Tổng cục THADS;
- Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai;
- Chi Cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.
1.3. Về khách mời: Đại diện Cục kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ.
1.4. Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1.5. Thời gian họp: bắt đầu từ 14h00 - ngày 17/8/2023 (Thứ Năm).
1.6. Địa điểm họp:
- Điểm cầu trung tâm: Phòng họp số 555 tầng 5 trụ sở Toà án nhân dân tối cao, số 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điểm cầu thành phần: Phòng họp trực tuyến của Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.
2. Chỉ đạo và tham dự buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị được chọn triển khai thí điểm do Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao và Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp tổ chức bằng hình thức trực tuyến với thành phần như sau:
- Về phía Tòa án gồm: Công chức thuộc bộ phận hành chính tư pháp của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.
- Về phía cơ quan THADS gồm: Lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Kế toán nghiệp vụ Chi cục THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.
- Thời gian tập huấn: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00, ngày 18/8/2023 (Thứ Sáu).
- Địa điểm tham gia tập huấn: Phòng họp trực tuyến của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.
3. Quán triệt công chức thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
4. Kết thúc thời gian thí điểm, trước ngày 04/11/2023, Cục THADS báo cáo kết quả thí điểm, tổng hợp ý kiến đánh giá, góp ý của các đối tượng sử dụng về Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3, email: phamngocanh@moj.gov.vn) để tổng hợp, phối hợp với Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân đánh giá kết quả triển khai thí điểm để báo cáo Lãnh đạo hai đơn vị.
5. Tổ chức tổng kết triển khai thí điểm
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cơ quan THADS được chọn triển khai thí điểm.
- Thời gian tổng kết: Dự kiến đầu tháng 11/2023.
Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai; Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.
Phạm Ngọc Anh - Vụ NV3