Tổng cục Thi hành án dân phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

16/08/2023


Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, trong năm 2021-2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã phối hợp với Vụ Tổng hợp – Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Để có điều kiện đánh giá, khắc phục được các hạn chế, sự cố trong quá trình thu, nộp tiền trên mạng, Tổng cục THADS đã trao đổi, thống nhất với Vụ Tổng hợp - Toà án nhân dân tối cao kéo dài thời gian và mở rộng triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án tại 05 Chi cục THADS thuộc Cục THADS thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 05 Chi cục THADS thuộc Cục THADS Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai. Thời gian triển khai, dự kiến thực hiện từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 15/7/2023. Tuy nhiên, do cần phải chờ hoàn thiện thể chế, nên chưa thể thực hiện theo đúng thời gian dự kiến. Hiện tại Tổng cục THADS đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp cơ bản hoàn thiện xong các quy trình liên quan đến biên lai điện tử, quy trình tạm thời thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí trên môi trường mạng.
Ngày 28/7/2023, Tổng cục THADS ban hành Công văn số 2719/TCTHADS-NV3 gửi Tòa án nhân dân tối cao về việc mở rộng triển khai thí điểm phần mềm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, Tổng cục THADS đề nghị TANDTC giao và chỉ đạo Vụ Tổng hợp - Toà án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với Tổng cục THADS chỉ đạo TAND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai phối hợp với cơ quan THADS trên địa bàn mở rộng triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án tại các quận, huyện đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, thông suốt trước khi đưa vào triển khai chính thức.
Trên cơ sở công văn đề nghị của Tổng cục THADS, ngày 08/8/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 277/QĐ-TANDTC về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Kế hoạch số 277A/KH-TANDTC về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, ngày 14/8/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ Công quốc gia, cụ thể:
Điều 1. Triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại 35 Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố sau:
  1. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;
  2. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;
  3. Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;
  4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;
  5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;
  6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;
  7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
(Danh sách các Chi cục THADS triển khai thí điểm kèm theo)
Thời gian thực hiện thí điểm: từ ngày 21/8/2023 đến hết tháng 10/2023.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Điều 1 chịu trách nhiệm:
a) Chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thí điểm tại các Chi cục thí điểm; phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS hướng dẫn, hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc, tình huống phát sinh trong quá trình triển khai.
c) Tổng hợp báo cáo kết quả thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia về Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3) trong thời hạn 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc triển khai thí điểm.
2. Chi cục trưởng các Chi cục THADS được chọn thí điểm theo danh sách chịu trách nhiệm:
a) Cử đại diện lãnh đạo, kế toán, công chức được phân công thu tạm ứng án phí, lệ phí tham gia thí điểm thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục THADS liên quan đến việc thí điểm: (i) Tham gia các cuộc họp triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm; (ii) Thu tiền tạm ứng án phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS; (iii) Kịp thời rà soát, phát hiện và tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn quá trình triển khai, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp hướng xử lý, hoàn thiện quy trình thực hiện thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, báo cáo Cục THADS để tổng hợp, đề xuất Tổng cục THADS;
b) Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;
c) Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tổng kết, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện thí điểm gửi về Cục THADS trong thời hạn 03 ngày sau khi kết thúc thí điểm.
3. Vụ Nghiệp vụ 3 chịu trách nhiệm:
a) Giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; tham mưu Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục THADS nơi thí điểm sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
b) Làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến và tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thí điểm để báo cáo Lãnh đạo hai ngành.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục THADS để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Vụ Trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có tên trong Danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
Phạm Ngọc Anh - Vụ NV3