Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản trên thực tiễn

14/08/2023


Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được Công văn số 3366/BTPKTrVB ngày 01/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 2321/VPCP-PL ngày 07/7/2023 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện nội dung được giao, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các văn bản liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính và các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có vướng mắc, bất cập, không phù hợp với pháp luật hoặc thực tiễn, văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao; tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, bất cập để tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính.

3. Quá trình tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trình Lãnh đạo Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản phải rà soát kỹ thẩm quyền, nội dung văn bản, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
File đính kèm