Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết Đề án “nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC giai đoạn 2020 - 2022”

07/09/2023


Thực hiện Kế hoạch số 3971/KH-BTP ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổng kết Đề án “nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC)” (gọi tắt là Kế hoạch), Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:
1. Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Kế hoạch tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ đơn vị được giao theo Quyết định số 2862/QĐ-BTP ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC”.
2. Đối với Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: nghiên cứu, đề xuất các nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Chủ động đề xuất hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương (nếu có) để đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí cũng như gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC tới nhân dân bằng hình thức phù hợp; chú trọng hơn nữa hoạt động truyền thông, tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng các Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện. Đơn vị nào gửi báo cáo chậm trễ hoặc báo cáo nội dung không đúng, không đầy đủ, làm ảnh 2 hưởng đến tiến độ chung của công việc thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục và trừ điểm thi đua cuối năm của đơn vị.
4. Nội dung báo cáo gửi về Văn phòng Tổng cục trước ngày 15/10/2023 (gửi bản word qua địa chỉ email: tranthanhvan@moj.gov.vn).
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS thông qua Văn phòng để Lãnh đạo Tổng cục xem xét, giải quyết./.
(Kèm theo Công văn số 3288/TCTHADS-VP ngày 06/9/2023)
File đính kèm