Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Công văn số 1039/TCTHADS-NV3 về việc rà soát, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

20/03/2024


Ngày 20/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Công văn số 1039/TCTHADS-NV3 về việc rà soát, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, qua đó:
Thực hiện quy định về công khai thông tin trên môi trường mạng theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc rà soát, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp danh bạ đơn vị bao gồm các nội dung sau: Họ và tên, chức danh, Phòng, ban, số điện thoại, thư điện tử của toàn bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị mình bao gồm cả các Chi cục THADS quận, huyện trực thuộc Cục THADS (biểu mẫu điền thông tin gửi kèm theo công văn này).
Công văn rà soát, cung cấp thông tin của đơn vị gửi về Tổng cục THADS trước ngày 29/3/2024 (qua Vụ Nghiệp vụ 3, thư công vụ: phamngocanh@moj.gov.vn) để Tổng cục THADS tổng hợp, cung cấp thông tin cho Cục Công nghệ thông tin bổ sung trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc khẩn trương triển khai, thực hiện./.
File đính kèm