Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025

05/04/2020
Ngày 30/3/2020, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tuyên truyền sâu rộng để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; những thành tựu, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đại hội XII của Đảng nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và đất nước; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ; thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Kế hoạch cũng nêu ra một số hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công các tiểu ban, các Chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung liên quan./.
File đính kèm