Họp Đảng ủy mở rộng và tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự ngày 24/10/2023 về việc lập đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

02/11/2023
Ngày 24/10/2023, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp Đảng ủy mở rộng và tập thể Lãnh đạo Tổng cục để chỉ đạo việc tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ nhằm xây dựng, hoàn thiện các tài liệu báo cáo Bộ trưởng và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Thắng Lợi; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục: Đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng chí Đặng Văn Huy - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Lê Thị Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3; đại diện các tổ chức chính trị-xã hội của Tổng cục THADS: Chủ tịch Công đoàn Tổng cục, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục và một số công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.
Mở đầu cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể các thành viên của nhóm thường trực xây dựng Luật và yêu cầu đại diện Vụ Nghiệp vụ 1 trình bày báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại cuộc họp ngày 19/10/2023 (theo Thông báo kết luận của Tổng Cục trưởng số 499/TB-TCTHADS). Trên cơ sở đó, các đồng chí dự họp đã thảo luận, tiếp thu, triển khai nghiên cứu, đánh giá đối với các nhóm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng và góp ý của các đơn vị thuộc Bộ tại các cuộc họp để hoàn thiện các tài liệu phục vụ báo cáo Bộ trưởng và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trước khi đăng tải lấy ý kiến công khai đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bao gồm: (i) Báo cáo Bộ trưởng và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; (ii) Tờ trình đề nghị xây dựng Luật; (iii) Báo cáo tổng kết 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự; (iv) Phụ lục rà soát các khó khăn, vướng mắc của từng điều Luật hiện hành; (v) Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng khẳng định thời gian qua, công tác thể chế đường lối, chủ trương và định hướng chính sách của Đảng về Thi hành án dân sự luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm, tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện. Đối với công tác tổng kết và đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức nhiều cuộc họp với nhóm thường trực, họp tập thể lãnh đạo Tổng cục, làm việc thường xuyên với đơn vị chủ trì tham mưu để cho ý kiến về các nội dung cụ thể của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), nhất là việc tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách. Qua đó, hồ sơ đã cơ bản được quan tâm, hoàn thiện, nhưng sự tham gia của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục còn hạn chế, chưa tương xứng với tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác này.
Sau khi thảo luận, triển khai nghiên cứu, đánh giá đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục về các nội dung hoàn thiện dự thảo, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng thống nhất ý kiến tiếp thu và thực hiện đầy đủ 10 nhóm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng và góp ý của các đơn vị thuộc Bộ tại các cuộc họp: (1) Tổng hợp đầy đủ các cơ sở chính trị về công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực THADS (tất cả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đoàn kiểm tra 192…) bảo đảm không được bỏ sót nội dung;  (2) Rà soát, làm rõ đặc thù của từng loại án, các loại quyết định không phải bản án nhưng cơ quan thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành (nhất là quyết định của thỏa thuận Trọng tài hiện đang rất vướng mắc; các bất cập do án tham nhũng kinh tế đặt ra; thi hành các biện pháp tư pháp, hình phạt tiền trong bản án, quyết định hình sự; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; thi hành án có yếu tố nước ngoài…) để xác định rõ phạm vi, quy định rõ trình tự, thủ tục riêng, giảm bớt án tồn đọng; (3) Xây dựng, thiết kế các quy định, bảo đảm công bằng, khách quan trong suốt quá trình thi hành án nhưng vẫn phải thể được nguyên tắc bảo vệ quyền của người được thi hành án, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người phải thi hành án; (4) Có quy định phù hợp về Chấp hành viên và kiểm soát hợp lý quyền lực của Chấp hành viên; (5) Thay đổi về mô hình tổ chức của cơ quan thi hành án tại Trung ương; (6) Nghiên cứu cơ chế để xử lý đối với các vụ việc không có điều kiện thi hành; (7) Rà soát, đánh giá kỹ pháp luật khác có liên quan; (8) Nghiên cứu đề xuất xử lý với loại tài sản đặc thù như chứng khoán, cổ phiếu; (9) Bàn bạc, thảo luận và chọn những nội dung khả thi, đã chín, đã rõ để xử lý; tập trung lớn nhất vào trình tự, thủ tục theo hướng giảm thời gian, giảm chi phí, tăng hiệu quả theo Nghị quyết 27; (10) Thành lập các Tổ, Nhóm làm việc thường xuyên để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng hồ sơ trình dự án luật. Đối với sự thay đổi về quy mô (Luật Thi hành án dân sự hiện hành có 183 Điều, dự thảo Luật sửa đổi dự kiến trên 300 Điều), cần báo cáo giải trình làm rõ sự cần thiết do vừa sửa đổi các quy định theo hướng phù hợp với đặc thù của từng loại bản án, quyết định thi hành, vừa luật hóa các quy định dưới luật (từ các Nghị định, Thông tư). Về các nội dung tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo tại các Kế hoạch, cần xin ý kiến Bộ trưởng chấp thuận để Tổng cục báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho chủ trương về các chính sách lớn trước khi đăng tải lấy ý kiến công khai, lùi thời hạn tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự (do hiện nay vẫn chưa nhận được Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài nguyên và Môi trường) và kết hợp tổng kết Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự.
 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các đơn vị thuộc Tổng cục nghiêm túc thảo luận và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 499/TB-TCTHADS ngày 20/10/2023 để khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi), đảm bảo đúng thời hạn và nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Trên cơ sở các nội dung của các đơn vị thuộc Tổng cục đề xuất, hoàn thiện, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng yêu cầu Tổ thường trực, Vụ Nghiệp vụ 1 chịu trách nhiệm tổng hợp chung, khẩn trương hoàn thiện lại hồ sơ trình Bộ trưởng và xây dựng Báo cáo Bộ trưởng để xin ý kiến cho phép trình Ban cán sự đảng về các nội dung giải trình, tiếp thu, thảo luận, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ tất cả các ý kiến được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo và các đơn vị thuộc Bộ góp ý đối với hồ sơ và Báo cáo Ban cán sự đảng về định hướng xây dựng và nội dung lớn của các chính sách của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục