Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự với công tác phát triển Đảng viên

08/11/2023


 

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, ngày 08/11/2023, Chi bộ Văn phòng Tổng cục đã tổ chức họp ra Nghị quyết trình Đảng ủy Tổng cục xét công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị Phạm Thị Thanh Nhàn và đảng viên dự bị Nguyễn Tràng Tiến.
Tại phiên họp, Chi ủy Chi Bộ đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục: các đảng viên dự bị trình bày Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị; đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ trình bày Bản nhận xét về đảng viên dự bị. Đại diện Chi ủy trình bày Bản tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và Chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị. Theo đó, đảng viên dự bị Phạm Thị Thanh Nhàn và đảng viên dự bị Nguyễn Tràng Tiến đều được Chi bộ nơi cư trú nhận xét: có phẩm chất chính trị tốt,chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đầy đủ; gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân; thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng, chi ủy nơi cư trú; tham gia đầy đủ các cuộc họp do cấp ủy nơi cư trú tổ chức. Đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc nhận xét đảng viên dự bị Phạm Thị Thanh Nhàn và đảng viên dự bị Nguyễn Tràng Tiến có lập trường tư tưởng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, tích cực tham các hoạt động đoàn của Đoàn Bộ Tư pháp, Đoàn cơ sở Tổng cục và Chi đoàn Văn phòng.
 

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Chi bộ Văn phòng đã ban hành Nghị quyết số 17,18-NQ/CB ngày 08/11/2023 đề nghị Đảng ủy Tổng cục thực hiện các thủ tục xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Phạm Thị Thanh Nhàn và đảng viên dự bị Nguyễn Tràng Tiến.
Tại cuộc họp Chi bộ, thực hiện chủ trương bổ sung nhận sự cấp ủy của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Phan Huy Hiếu, Bí thư Chi bộ công bố Quyết định số 256-QĐ/ĐU ngày 02/11/2023 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2022-2025 đối với đồng chí Lại Thế Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự./.