Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 kiện toàn chức danh Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

30/12/2022
Năm 2022, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, đồng chí Trần Thị Bích phương được bầu làm Bí thư Chi đoàn và đã được Đoàn cơ sở Tổng cục THADS có Quyết định số 03-QĐ/ĐCSTC ngày 24/3/2022 công nhận.


Tuy nhiên, do có biến động về nhân sự, đồng chí Trần Thị Bích Phương đã chuyển công tác về Cục THADS tỉnh Thanh Hóa từ ngày 01/11/2022. Do đó, hiện nay Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 khuyết chức danh Bí thư, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành trong Chi đoàn.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 1 và Đoàn cơ sở Tổng cục THADS, ngày 29/12/2022, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 đã tổ chức Hội nghị bầu kiện toàn chức danh Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Kết quả, đồng chí Võ Hoài Nam đã được bầu làm Bí thư Chi đoàn với số phiếu 05/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 
Sau Hội nghị, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục để đề nghị công nhận theo quy định của Điều lệ Đoàn.
Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1