(Phần 2) Một số nội dung liên quan đến thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

06/06/2020
Nội dung dưới đây hướng dẫn một số thao tác giúp người có tài sản đấu giá thực hiện thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá (TCĐG) trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (lưu ý: Sử dụng cho Phần mềm phiên bản 1.0, áp dụng khi sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản chỉ đối với những tài khoản của người có tài sản đấu giá đã được cho phép đăng thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG mới có thể thực hiện chức năng này).

1. Thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG

Mục đích: Thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, Người có tài sản chọn [THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC LỰA CHỌN TCĐG] tiến hành nhập thông tin theo mẫu (những trường thông tin có dấu là bắt buộc nhập). Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Tiếp tục.

- Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin. Người có tài sản xác nhận lại thông tin, tiến hành đăng thông báo.

Thông tin duyệt hiển thị công khai/không cho phép công khai Thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức ĐGTS sẽ được gửi vào tài khoản đăng thông báo. Trường hợp thông báo có nội dung không phù hợp, người có tài sản sẽ nhận được phản hồi về lý do không cho phép công khai thông báo.

2. Xem danh sách thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG

Mục đích: Xem tất cả các thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức ĐGTS mà Người có tài sản (tài khoản đăng nhập hiện tại) đã thông báo
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Trên giao diện, Người có tài sản nhấn vào tên tài khoản đang đăng nhập và chọn Lịch sử đăng thông báo

Hệ thống hiển thị danh sách Lịch sử đăng thông báo, bao gồm 2 tab “THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN” và “KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC”
 

3. Đính chính thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG

Mục đích: Khi đã công khai thông báo trong trường hợp có sai sót. Người có tài sản tiến hành đính chính thông báo.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Lịch sử đăng thông báo

- Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  của thông báo có sai sót đã công khai để tiến hành nhập thông báo đính chính

- Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện với thông tin mà thông báo đã có để Người có tài sản có thể chỉnh sửa lại thông tin sai sót. Hoàn tất việc nhập thông tin, người có tài sản tiến hành nhấn nút 
 

- Bước 4: Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận việc gửi đăng thông báo đính chính. Nếu chắc chắn đính chính, Người có tài sản nhấn “Gửi đăng thông báo”
 

4. Xem chi tiết thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG

Mục đích: Xem chi tiết thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Lịch sử đăng thông báo
- Bước 2: Nhấn chọn nút Xem chi tiết của bản ghi muốn xem chi tiết

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG.

5. Sửa thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG chưa được duyệt công khai (nếu có sai sót)

Mục đích: Người có tài sản có thể chỉnh sửa thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG khi chưa được duyệt công khai.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn nút Chỉnh sửa của bản ghi muốn chỉnh sửa để tiến hành chỉnh sửa.

Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa, Người có tài sản tiến hành chỉnh sửa thông tin và gửi đăng công khai thông báo sau khi chỉnh sửa hoàn tất.

6. Xóa thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG chưa được duyệt công khai (nếu có sai sót)

Mục đích: Người có tài sản có thể xóa thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG khi chưa được duyệt công khai.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn nút Xóa của bản ghi muốn xóa để tiến hành xóa.

Hệ thống hiển thị xác nhận bạn có chắc chắn xóa thông báo lựa chọn Tổ chức ĐGTS hay không? Nhấn nút  để hoàn tất, ngược lại nhấn Đóng để thoát.