(Phần 3) Một số nội dung liên quan đến thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

06/06/2020

Nội dung dưới đây hướng dẫn một số thao tác giúp người có tài sản đấu giá thực hiện thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (lưu ý: Sử dụng cho Phần mềm phiên bản 1.0, áp dụng khi sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản chỉ đối với những tài khoản của người có tài sản đấu giá đã được cho phép đăng thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS mới có thể thực hiện chức năng này).


1. Người có tài sản thông báo công khai kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS

Mục đích: Nhập kết quả lựa chọn đối với những Thông báo công khai lựa chọn Tổ chức ĐGTS đã được công khai để đăng thông báo công khai kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn nút Nhập kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS của bản ghi muốn nhập kết quả.

- Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện để Người có tài sản có thể cập nhật thông tin kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS. Sau khi nhập hoàn tất, Người có tài sản nhấn Lưu để hoàn tất.
 

Sau khi Lưu thành công thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS sẽ được cập nhật vào tab Kết quả lựa chọn Tổ chức/Lịch sử đăng thông báo.
 

2. Xem danh sách thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS

Mục đích: Xem tất cả các thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS mà Người có tài sản (tài khoản đăng nhập hiện tại) đã cập nhật.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Trên giao diện, Người có tài sản nhấn vào tên tài khoản đang đăng nhập và chọn Lịch sử đăng thông báo

- Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách Lịch sử đăng thông báo, bao gồm 2 tab “THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN” và “KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC”, Người có tài sản nhấn sang Tab “KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC” để xem danh sách kết quả lựa chọn đã cập nhật.
 

3. Xem chi tiết thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS

Mục đích: Xem chi tiết thông báo kết quả lựa chọn TCĐG.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Kết quả lựa chọn Tổ chức/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn nút Xem chi tiết của bản ghi muốn xem chi tiết.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thông báo kết quả lựa chọn TCĐG.

4. Sửa thông báo kết quả lựa chọn TCĐG chưa công khai (nếu có sai sót)

Mục đích: Người có tài sản có thể chỉnh sửa thông báo lựa chọn TCĐG khi chưa công khai.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Kết quả lựa chọn Tổ chức/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn nút Chỉnh sửa của bản ghi muốn chỉnh sửa để tiến hành chỉnh sửa.

Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa, Người có tài sản tiến hành chỉnh sửa thông tin và nhấn Lưu để hoàn tất.

5. Công khai kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS

Mục đích: Người có tài sản có thể công khai kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS trên Cổng thông tin.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Kết quả lựa chọn Tổ chức/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn nút Công khai của bản ghi muốn công khai.

- Bước 3: Hệ thống hiển thị xác nhận để Người có tài sản tiến hành xác nhận về việc công khai thông báo lựa chọn. Nếu chắc chắn công khai, Người có tài sản nhấn “Công khai”.
 

6. Đính chính kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS đã công khai

Mục đích: Khi đã công khai thông báo trong trường hợp có sai sót. Người có tài sản tiến hành đính chính thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức ĐGTS.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào tab Kết quả lựa chọn Tổ chức/Lịch sử đăng thông báo.
- Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng của thông báo có sai sót đã công khai để tiến hành nhập thông báo đính chính.

- Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện với thông tin mà thông báo kết quả đã có để Người có tài sản có thể chỉnh sửa lại thông tin sai sót. Hoàn tất việc nhập thông tin, người có tài sản tiến hành nhấn nút Lưu.

 7. Người có tài sản xem thông báo mà hệ thống gửi đến tài khoản
Mục đích: Người có tài sản có thể xem thông báo mà hệ thống gửi đến khách hàng.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Trên giao diện, Người có tài sản nhấn vào tên tài khoản đang đăng nhập và chọn Thông báo đến tài khoản (n).

Chú ý: Số (n) là số thông báo Người có tài sản chưa đọc.
- Bước 2: Hệ thống hiển thị tất cả những thông báo mà hệ thống đã gửi đến tài khoản Người có tài sản về việc công khai/không công khai thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức ĐGTS.