Rà soát, sửa đổi, bổ sung phục vụ xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2018

31/01/2018
Ngày 30/01/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 346/TCTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự rà soát, sửa đổi, bổ sung phục vụ xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2018
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Quyết định số l74/QĐ-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018, để có cơ sở thực hiện bình xét, chấm điểm thi đua xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự phối họp với Vụ Thi đua, khen thưởng xây dụng 02 Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng đối với các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự.


Để việc xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng được chính xác, khách quan, toàn diện, Tổng cục đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số nội dung sau:
1. Đối với Bảng Tiêu chỉ chấm điểm thi đua, xếp hạng của Cục Thi hành án dân sự
 Rà soát các tiêu chí thi đua đã được quy định trong Bảng tiêu chí tiêu chấm điểm, xếp hạng thi đua năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐBTP ngày 03/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), đối chiếu với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn công tác của đơn vị, địa phương, để xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua năm 2018, trong đó, chú trọng các nhiệm vụ được quy định tại Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp về công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Cho ý kiến về một số tiêu chí mới dự kiến bổ sung vào Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2018, bao gồm: (i) đẩy mạnh công tác kiểm tra thi hành án hành chính; (ii) kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong cơ quan đơn vị nhằm giảm thiểu các sai phạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ (iii) giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài (iv) thái độ của công chức, viên chức ngành THADS đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; (v) đối với 02 tiêu chí giảm việc và giảm tiền, điểm cộng sẽ được tính theo khung tỷ lệ % vượt chỉ tiêu (tương tự như 02 tiêu chí hoàn thành chỉ tiêu về việc và về tiền trong Bảng tiêu chí năm 2017).
2. Đối với Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng đối với các Chi cục Thi hành án dân sự Tổng cục sẽ xây dụng “Bảng Tiêu chỉ Khung” về chấm điểm thi đua, xếp hạng các Chi cục Thi hành án dân sự địa phương năm 2018. Dự kiến “Bảng Tiêu chí Khung” đảm bảo một số tiêu chí “cứng” tương tự Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của Cục, như: kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính (Phần A) và một số tiêu chí thuộc các mặt công tác khác (Phần B). Ngoài ra, Tổng cục đề nghị các Cục cho ý kiến về một số nội dung dự kiến xây dựng “Bảng Tiêu chí Khung” như sau: Bỏ các tiêu chí không liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chi cục như: công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện các ý kiến chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; thực hiện chữ ký số; quản lý, vận hành trang thông tin... Ngoài ra, các đơn vị để xuất, bổ sung một số nội dung khác xuất phát từ công tác quản lý chuyên môn trực tiếp của Cục đối với Chi cục. Văn bản góp ý của đơn vị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Văn phòng Tổng cục) và thư điện tử gửi về địa chỉ hienltt@moj.gov.vn trước ngày 10/02/2018 để tổng hợp, hoàn thiện.