Ban hành “Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng tại các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự”

18/07/2018
Văn phòng là tổ chức thuộc cơ cấu của một cơ quan có chức năng tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo và bảo đảm hậu cần nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức đó. Như vậy, công tác văn phòng là công tác quan trọng không thể thiếu với hai nhiệm vụ cơ bản: Một là, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý, điều hành của lãnh đạo, giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức, chỉ huy hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị. Hai là, công tác phục vụ hậu cần, gắn với việc quản lý, sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, tài chính được giao để phục vụ và duy trì hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.


Trong thời gian qua, công tác văn phòng tại các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự đã từng bước được quan tâm, chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, qua đó, góp phần cụ thể, thiết thực vào việc hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của các cơ quan thi hành án trên địa bàn từng địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế khá cơ bản và phổ biến, đặc biệt là tại cấp Chi cục. Nguyên nhân cơ bản của thực trạng nêu trên là do hầu hết các công chức làm công tác văn phòng còn chưa được quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, phải mày mò tự học, vừa làm vừa tự nghiên cứu.
Nhằm khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác văn phòng tại các cơ quan thi hành án dân sự trong thời gian tới, ngày 28/6/2018, trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Tổng cục và Hội đồng thẩm định Tài liệu, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 762/QĐ-BTP phê duyệt cuốn tài liệu nêu trên. Tài liệu được sử dụng dưới hình thức điện tử và lưu hành nội bộ, gồm 02 phần: Phần các chuyên đề và Phần các văn bản pháp luật về công tác văn phòng. Hy vọng tài liệu sẽ trở thành cẩm nang cho mỗi công chức làm công tác văn phòng tự học, tự nghiên cứu, đồng thời là tài liệu để các Cục Thi hành án dân sự tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác văn phòng trên địa bàn.
                                                                                                Văn phòng Tổng cục