Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020

13/10/2020
Ngày 08/10/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 827/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020.

Quy chế này quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, nội dung, nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, thời điểm, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Thì hành án dân sự. Quy chế này được vận dụng để đánh giá và xếp loại đối với người làm việc theo chế dộ hợp đồng lao động và công chức tập sự trong hệ thống thi hành án dân sự. Quy chế gồm 05 chương, 22 Điều, quy định cụ thể nguyên tắc đánh giá và xếp loại công chức, viên chức; tiêu chí và những nội dung cần đánh giá đối với công chức, viên chức; mức xếp loại công chức, viên chức vv... Quy chế còn có hai phụ lục gồm các biểu mẫu, bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức. Trong đó Điều 6 của Quy chế quy định tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức.
1. Chính trị tư tưởng
Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;
Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;
Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;
Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.
2. Đạo đức, lối sống
Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;
Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;
Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
3. Tác phong, lề lối làm việc
Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;
Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.
4. Ý thức tổ chức kỷ luật
Chấp hành sự phân công của tổ chức;
Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;
Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
a) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý:
Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tố chức; đơn vị;
Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không đế xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tồ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.
b) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;
Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
Quy chế cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Quy chế này; Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; Đạt trên 90 điểm, trong đó điểm do cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đối với mỗi tiêu chí chung đạt từ 90% trở lên.
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6 Quy chế này; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt trên 90 điểm, trong đó điểm do cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đối với mỗi tiêu chí chung đạt từ 90% trở lên.
Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Quy chế này; Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Đạt trên 70 điểm, trong đó điểm do cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đối với mỗi tiêu chí chung đạt từ 70% trở lên.
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6 Quy chế này; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành dứng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đạt trên 70 điểm, trong đó điểm do cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đối với mỗi tiêu chí chung đạt từ 70% trở lên.
Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Quy chế này; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; Đạt trên 50 điểm, trong đó điểm do cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đối với mỗi tiêu chí chung đạt từ 50% trở lên.
2. Công chức lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6 Quy chế này; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tồ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đạt trên 50 điểm, trong đó điểm do cấp có thẩm quyền đánh giá chấm dối với mỗi tiêu chí chung đạt từ 50% trở lên.
Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyến hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền; Có trên 50% các tỉêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kê hoạch đê ra hoặc theo công việc cụ thê được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá; Được cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đạt dưới 50 điểm.
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền; Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật; Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá; Được cấp có thẩm quyền đánh giá chấm đạt dưới 50 điểm.
Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định rõ về tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại công chức, viên chức.
Kết quả đánh giá của các năm trước năm 2020 được tính liên tục đề áp dụng các quy định có liên quan đối với công chức, viên chức.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục: Tổ chức quán triệt nguyên tắc, yêu cầu, nội dung đánh giá công chức, viên chức, người lao động tới toàn thê công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đê triên khai thực hiện; kêt quả thực hiện đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tống cục.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức quán triệt nguyên tắc, yêu cầu, nội dung đánh giá công chức, người lao động tới toàn thế công chức, người lao động để triến khai thực hiện; chịu trách nhiệm quản lý và lưu hồ sơ Phiếu đánh giá công chức, người lao động theo thấm quyền dược phân cấp; kết quả báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự (qua Vụ Tố chức cán bộ) trước ngày 15 tháng 10 năm 2020 để tổng họp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự: Tổ chức quán triệt nguyên tắc, yêu cầu, nội dung đánh giá công chức, người lao động tới toàn thể công chức, người lao động để triến khai thực hiện; kết quả báo cáo về Cục Thi hành án dân sự trước ngày 15 tháng 10 năm 2020 để tổng họp, báo cáo.
Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống Thi hành án dân sự, người đứng đàu đơn vị có thể ban hành Quy chế quy định chi tiết trên cơ sở quy định của Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và Quy chế này phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loạỉ chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.