Hệ thống Thi hành án dân sự tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

02/11/2020
Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, ngày 13/10/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 3532/TCTHADS-VP gửi Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Kế hoạch theo đúng chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Thông tin, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý tới Nhân dân bằng hình thức phù hợp; đăng tải các tin, bài về Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác thi hành án dân sự tại địa phương trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự. Các Cục Thi hành án dân sự địa phương thực hiện treo băng rôn, pa nô, áp phích… về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở đơn vị; vận động công chức, người lao động thuộc đơn vị tham gia cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Cùng với đó, tích cực triển khai các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp phát động./.
File đính kèm