Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

03/11/2020
Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp trong 75 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Cụ thể, tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và các văn kiện của Đảng về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi có hiệu quả hệ thống pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức triển khai hiệu quả các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thi hành án dân sự (THADS) được Quốc hội giao; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, cung cấp các dịch vụ công của ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Nâng cao năng lực pháp lý quốc tế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đào tạo của các học viện và nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật của các cơ quan nhà nước và của xã hội.
Tăng cường công tác xây dựng ngành, tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt công tác cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, nhất là cán bộ ở cơ sở. 
Phát huy vai trò của các tổ chức pháp chế, cơ quan Tư pháp từ Trung ương đến địa phương trong việc tham mưu cho các bộ, ban, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật… 

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu trên, Bộ, ngành Tư pháp xác định và quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp, như tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Khối thi đua các cơ quan Nội chính Trung ương phát động. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của Bộ, ngành trong từng năm và cả giai đoạn 2021-2025; đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Cụm, Khu vực thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng./.