Những kết quả đạt được trong hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính năm 2021 và giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác này trong năm 2022

11/01/2022
Luật Tố tụng hành chính năm 2015 hiện hành đã dành riêng một Chương (chương XIX) quy định về trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính; quy định Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính (THAHC) trong phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu giúp Chính phủ về công tác này; hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) được giao trách nhiệm theo dõi THAHC. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, trong đó, đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục THADS trong công tác THAHC.


Trong bài viết này, tác giả xin nêu một số nội dung về kết quả đạt được trong hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về công tác THAHC năm 2021 và giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác này trong năm 2022 cụ thể như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục THADS trong công tác THAHC
Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Tổng cục THADS là cơ quan thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp: (1) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác THAHC theo quy định tại khoản 2 Điều 313 Luật tố tụng hành chính năm 2015; (2) giúp Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhà nước về THAHC với các nhiệm vụ cụ thể như: Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về THAHC; bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về THAHC; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý THAHC; phổ biến, giáo dục pháp luật về THAHC; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý THAHC; báo cáo Chính phủ về công tác THAHC; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác THAHC; (3) Ngoài ra, đối với từng vụ việc cụ thể mà các cơ quan THADS có trách nhiệm thực hiện chức năng theo dõi THAHC thì trong trường hợp cần thiết, Tổng cục THADS có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án; báo cáo, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chậm thi hành án, thi hành không đầy đủ hoặc không chấp hành án hành chính.
Như vậy, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã cụ quy định cụ thể trách nhiệm của Tổng cục THADS trong công tác THAHC, tạo hành lang pháp lý cho Tổng cục THADS trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác THAHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác THAHC.
Những kết quả đạt được trong hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về công tác THAHC năm 2021
Công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện
Xác định công tác THAHC, theo dõi THAHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác hàng năm của Hệ thống THADS. Theo đó, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp ký Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020 ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021. Trên cơ sở đó, Tổng cục THADS đã ký Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2021 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan THADS địa phương năm 2021. Ngoài ra, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 03/02/2021 ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục THADS, theo đó, đã giao nhiệm vụ cụ thể về công tác THAHC cho Tổng cục THADS và các cơ quan THADS tại địa phương nhằm triển khai hiệu quả Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC.
Công tác tham mưu hoàn thiện thể chế về THAHC
Trong năm 2021, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đưa chỉ tiêu về THAHC là một trong những chỉ tiêu thống kê quốc gia. Theo đó, tại Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội thông qua tại kỳ họp  thứ 2, Quốc hội Khóa XV đã quy định kết quả THAHC là một trong những chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đồng thời, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Thông tư liên tịch về hướng dẫn phối hợp thống kê THADS, theo dõi THAHC[1].
Bên cạnh đó, để đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trên phạm vi cả nước[2], đối tượng thực hiện việc sơ kết là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan phối hợp thực hiện là Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả sơ kết là cơ sở quan trọng để Tổng cục THADS tham mưu Bộ Tư pháp báo cáo, đề xuất Chính phủ định hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về THAHC trong thời gian tiếp theo.
Công tác tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về THAHC
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục THAHC đối với bản án có nội dung không chấp nhận yêu cầu khởi kiện và trách nhiệm theo dõi của các cơ quan THADS, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất về phạm vi bản án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC của các cơ quan THADS, theo đó, các cơ quan THADS chỉ theo dõi đối với bản án hành chính có quyết định buộc THAHC theo quy định tại khoản 2 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính năm 2015[3]. Trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục THADS đã có văn bản hướng dẫn[4] thực hiện thống nhất trong toàn Hệ thống THADS, đồng thời chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện đúng, đủ và hiệu quả trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP[5].
Công tác tham mưu việc kiểm tra, đôn đốc và xử lý, giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh về công tác THAHC
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên trong năm 2021, Tổng cục THADS mới chỉ tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp trực tiếp làm việc với một số ít UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[6] về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC. Sau buổi làm việc, công tác THAHC ở địa phương đã có sự chuyển biến tích cực. Đồng thời, Tổng cục THADS đã chủ động rà soát tình hình THAHC của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung rà soát cụ thể từng bản án hành chính chưa thi hành của 07 tỉnh, thành phố[7]. Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp có văn bản gửi Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[8], trong đó đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc THAHC, nhất là những bản án không có khó khăn, vướng mắc, có thể tổ chức thi hành ngay; đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp nghe báo cáo để có chỉ đạo tháo gỡ.
Bên cạnh đó, Tổng cục THADS đã tham mưu cho Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với 59 bản án hành chính có hiệu lực từ năm 2020 trở về trước thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đến nay vẫn chưa được thi hành xong Theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
Ngoài ra, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp kịp thời xử lý, giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh về công tác THAHC, theo dõi THAHC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của Đại biểu Quốc hội. Các đơn thư, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trụng tại các địa phương[9] có số lượng án hành chính chưa thi hành xong lớn liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.
Công tác tham mưu thống kê, báo cáo về công tác THAHC
Để hoạt động thống kê, báo cáo về công tác THAHC ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm chất lượng và kịp thời, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp có văn bản[10] hướng dẫn việc báo cáo, thống kê về công tác THAHC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp báo cáo kết quả THAHC tại bộ, ngành, địa phương mình về Bộ Tư pháp theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở tổng hợp báo cáo về công tác THAHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp ký Báo cáo số 244/BC-BTP  ngày 11/11/2021 báo cáo Chính phủ về công tác THAHC năm 2021 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022. Trên cơ sở Báo cáo số 244/BC-BTP, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo đối với công tác THAHC[11], trong đó đã có những chỉ đạo cụ thể đối với Bộ Tư pháp về công tác này. Hiện nay, Tổng cục THADS đang tham mưu Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch công tác THAHC năm 2022 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác THAHC và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Ngoài ra, Tổng cục THADS đã tham mưu Bộ Tư pháp chuẩn bị các nội dung về công tác THAHC năm 2021 để đưa vào Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2021 trình Quốc hội[12].
Kết quả THAHC, theo dõi THAHC
Kết quả THAHC: Tính từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2021, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước phải thi hành 944 bản án, quyết định về vụ án hành chính. Trong đó, năm trước chuyển sang là 467 bản án (tăng 114 bản án so với năm 2020[13]). Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC đối với 325 bản án. Kết quả: Đã thi hành xong 455/944 bản án, quyết định, tăng 92 bản án, quyết định so với năm 2020[14]; đang tiếp tục thi hành 489 bản án, quyết định[15].
Kết quả theo dõi THAHC: Tính từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2021, các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi THAHC theo quy định, nhất là đối với 325 bản án hành chính đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án; đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 258 vụ việc; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 67 vụ việc; đăng tải công khai và theo dõi đối với 322 quyết định buộc THAHC của Tòa án. Trong tổng số 325 bản án cơ quan THADS thực hiện theo dõi, đã có 116 bản án được các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thi hành xong; số tiếp tục thực hiện theo dõi là 209 bản án.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Kết quả đạt được: Có thể thấy năm 2021, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục THADS đã chủ động, kịp thời phối hợp, tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về công tác THAHC, từ công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh đến công tác thống kê, báo cáo về công tác THAHC. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về kết quả THAHC với 455 bản án hành chính được thi hành xong (tăng 92 bản án so với năm 2020) cũng như tăng cường vai trò của các cơ quan THADS trong công tác THAHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THAHC, theo dõi THAHC trên phạm vi cả nước.
Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Một là, vẫn còn 489 bản án hành chính chưa được thi hành xong (chiếm tỷ lệ 52%). Trong đó, còn nhiều bản án, người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và có những bản án tồn đọng nhiều năm nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm[16] và chưa có trường hợp nào bị xem xét, xử lý trách nhiệm do chậm thi hành, không chấp hành án hành chính, mặc dù Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể về chế tài xử lý trách nhiệm.
Hai là, vẫn có trường hợp một số cơ quan THADS chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời trách nhiệm theo dõi THAHC được giao, như: chậm đăng tải quyết định buộc THAHC, chậm tổ chức làm việc với người phải thi hành án hoặc chưa kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án…
Bốn là, một số quy định của pháp luật về THAHC chưa được quy định rõ ràng, cụ thể dẫn đến phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tế, như quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án, về thi hành án trong trường hợp bản án tuyên hủy quyết định hành chính, về phạm vi trách nhiệm theo dõi THAHC, về xử lý trách nhiệm trong THAHC, về cơ quan tham mưu giúp UBND trong công tác THAHC…
Bốn là, công tác thống kê, báo cáo về THAHC có trường hợp chưa được thực hiện kịp thời; việc theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành đối với từng bản án, quyết định của Tòa án và lý do chậm, chưa thi hành có trường hợp chưa được làm rõ trong quá trình theo dõi thi hành các bản án, quyết định của Tòa án… dẫn đến chưa phản ánh đầy đủ thực trạng công tác THAHC tại địa phương.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Nguyên nhân khách quan
Một là, Hoạt động THAHC theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP là cơ chế “tự thi hành” của người phải thi hành án khi người phải thi hành án là cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, chưa có cơ chế cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp không tự nguyện THAHC, trong khi đây là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến người phải thi hành án là cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước và bên được thi hành án là người dân.
Hai là, Hầu hết các bản án hành chính chưa thi hành xong đều thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, đây là lĩnh vực hết sức phức tạp, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện thường có lịch sử kéo dài nhiều năm, đã qua nhiều cấp, nhiều ngành giải quyết, hiện trạng quản lý, sử dụng đất theo đó đã có nhiều biến động, trong khi hệ thống các quy định của pháp luật đất đai thường xuyên thay đổi.
Ba là, Thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực phát sinh tranh chấp hành chính còn có quan điểm khác nhau giữa cơ quan xét xử và cơ quan nhà nước bị kiện. Điều này gây khó khăn cho cơ quan nhà nước là bên phải THAHC trong việc thực hiện bản án hành chính của Tòa án cũng như cho cơ quan THADS trong quá trình theo dõi THAHC.
Bốn là, Theo quy định, cơ quan THADS có trách nhiệm theo dõi THAHC đối với người phải thi hành án là Chủ tịch UBND và UBND, trong khi Hệ thống THADS là hệ thống cơ quan thuộc Trung ương đặt tại địa phương, chịu sự lãnh đạo về công tác Đảng ở địa phương và các quan hệ phối hợp, phụ thuộc khác với cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động THADS dẫn đến thực trạng không ít các cơ quan THADS, Chấp hành viên chưa quyết liệt kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án.
b) Nguyên nhân chủ quan
Một là, Một số địa phương, người đứng đầu UBND các cấp, đặc biệt là Chủ tịch UBND cấp tỉnh chưa dành sự quan tâm đúng mức và đầy đủ cho công tác THAHC, dẫn đến thiếu sâu sát, quyết liệt và kịp thời trong việc chấp hành và chỉ đạo chấp hành bản án hành chính. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác THAHC.
Hai là, Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS được giao làm nhiệm vụ THAHC còn tương đối hạn chế; trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, ý thức trách nhiệm trong công việc của một bộ phận công chức còn chưa cao; việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức thực hiện theo dõi THAHC còn khó khăn, chủ yếu là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên trong quá trình tổ chức theo dõi THAHC còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.
Ba là, Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tố tụng hành chính và THAHC nói chung, theo dõi THAHC nói riêng chưa được các cấp, các ngành, kể cả các cơ quan THADS quan tâm đúng mức, dẫn đến cá nhân, tổ chức nhận thức còn hạn chế trong việc chấp hành pháp luật THAHC, theo dõi THAHC. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các cơ quan THADS trong việc thực hiện chức năng theo dõi THAHC, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác THAHC.
Bốn là, Một bộ phận cơ quan, người có thẩm quyền được Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP giao trách nhiệm trong công tác THAHC còn nể nang, né tránh việc kiến nghị cũng như xem xét, xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án trong việc chậm, không chấp hành án hành chính.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về công tác THAHC trong năm 2022
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về công tác THAHC năm 2021 của Tổng cục THADS, kịp thời khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THAHC nói chung, tham mưu quản lý nhà nước về công tác THAHC nói riêng trong năm 2022, Tổng cục THADS cần thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các giải pháp chủ yếu sau:
Một là, tham mưu Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật THAHC.
Hai là, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Hệ thống THADS tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm các cơ quan THADS thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
Ba là, nghiên cứu hoàn thiện hoặc đề xuất hoàn thiện cũng như triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THAHC. Trong đó: (1) Trên cơ sở kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Tổng cục THADS tham mưu Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về THAHC; (2) Phối hợp với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê liên quan đến nội dung kết quả THAHC tại danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; (3) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu thống kê về THAHC và theo dõi THAHC tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 về thống kê THADS.
Bốn là, tham mưu Bộ Tư pháp thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ tổ chức các buổi làm việc giữa Tổng cục THADS với UBND, Chủ tịch UBND các cấp và tham mưu Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác THAHC, trong đó cần tập trung làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, kịp thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm theo quy định nhằm giúp cho người đứng đầu UBND các cấp nhận thức đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác THAHC ở địa phương.
Năm là, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác theo dõi THAHC nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Chấp hành viên, tạo sự thống nhất chung trong việc áp dụng pháp luật về theo dõi THAHC tại các cơ quan THADS trong cả nước; phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác THAHC, theo dõi THAHC.
Sáu là, tăng cường việc kiểm tra thực hiện công tác theo dõi THAHC tại các cơ quan THADS, nhất là tại các địa phương có số lượng lớn án hành chính chưa thi hành xong, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác THAHC, theo dõi THAHC ở các địa phương được kiểm tra nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao kết quả THAHC, tăng cường vai trò của các cơ quan THADS trong công tác THAHC tại địa phương.
Bảy là, tiếp tục tham mưu Bộ Tư pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong công tác THAHC, nhất là trong hoạt động phối hợp về công tác hoàn thiện thể chế, hướng dẫn nghiệp vụ, thống kê, báo cáo về THAHC.
Tám là, tiếp tục tham mưu Bộ Tư pháp thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo về tình hình và kết quả công tác THAHC trên phạm vi cả nước, bảo đảm đánh giá đúng thực trạng công tác THAHC, phục vụ cho việc tham mưu xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo tình hình và kết quả công tác THAHC gửi Chính phủ và tham mưu Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng phần nội dung về tình hình và kết quả công tác THAHC để đưa vào Báo cáo công tác thi hành án của Chính phủ trình Quốc hội năm 2022.
Nguyễn Thanh Nam - Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS
 

[1] Thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT- BTP-VKSNDTC- TANDTC ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp,  Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
[2] Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
[3] Trước đó, các cơ quan THADS thực hiện theo dõi đối với bản án hành chính có nội dung chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, không phụ thuộc vào việc bản án hành chính đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
[4] Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 và Công văn số 668/TCTHADS-NV3 ngày 04/3/2021 của Tổng cục THADS.
[5] Công văn số 3079/TCTHADS-NV3 ngày 11/9/2020 của Tổng cục THADS.
[6]UBND tỉnh Long An...
[7] Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Đắk Lắk, Nghệ An.
[8] Các công văn: số 1849/BTP-TCTHADS ngày 08/6/2021; số 1874/BTP-TCTHADS ngày 09/6/2021; số 1907/BTP-TCTHADS ngày 11/6/2021; số 1945/BTP-TCTHADS ngày 15/6/2021; số 1944/BTP-TCTHADS ngày 15/6/2021; số 2209/BTP-TCTHADS ngày 22/6/2021 của Bộ Tư pháp.
[9] Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Đắk Lắk….
[10] Công văn số 2340/BTP-TCTHADS ngày 15/7/2021 của Bộ Tư pháp.
[11] Công văn số 8665/VPCP-V.I ngày 26/11/2021 của Văn phòng Chính phủ.
[12] Báo cáo số 387/BC-CP ngày 09/10/2021 của Chính phủ.
[13]Năm 2020, số bản án phải thi hành là 830 bản án, quyết định của Tòa án.
[14]Năm 2020, số bản án đã thi hành xong là 363 bản án, quyết định của Tòa án.
[15] Trong số này có đến 252 bản án, quyết định phát sinh trong năm 2020 và năm 2021.
[16] 03 vụ việc tồn đọng từ năm 2011 (trên địa bàn tỉnh Đắc Lắk); 02 bản án tồn đọng từ năm 2012 (trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); 03 bản án tồn đọng từ năm 2014, 2015 (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)……