Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự

11/01/2022
Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quy định về ủy thác thi hành án đối với trường hợp người phải thi hành án có tài sản ở nhiều địa phương khác nhau, chiều ngày 11/01/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 Luật, trong đó có Luật Thi hành án dân sự. Bên cạnh việc cơ bản giữ lại các quy định về ủy thác thi hành án theo quy định hiện hành, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56 và 57 Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung thêm một cơ chế mới- cơ chế ủy thác xử lý tài sản.

Cụ thể, về căn cứ ủy thác, Luật quy định: Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy thác xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản được bản án, quyết định tuyên kê biên, phong tỏa hoặc xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án mà tài sản ở nhiều địa phương khác nhau.
Luật đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác xử lý tài sản như: thực hiện việc ủy thác và nhận ủy thác xử lý tài sản; hồ sơ ủy thác; căn cứ để cơ quan nhận ủy thác áp dụng các trình tự, thủ tục xử lý tài sản; việc chuyển số tiền thi hành án thu được cho cơ quan nơi ủy thác thực hiện việc thanh toán tiền cho những người được thi hành án; việc tạm dừng, chấm dứt xử lý tài sản nhận ủy thác…Luật cũng đã quy định rõ cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác xử lý tài sản chịu trách nhiệm toàn bộ về quá trình tổ chức thi hành vụ việc, trừ việc xử lý tài sản của cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác. Cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác xử lý tài sản chịu trách nhiệm thực hiện các quy định liên quan đến việc xử lý tài sản ủy thác; thông báo ngay bằng văn bản kết quả thẩm định giá, thời điểm bán đấu giá, kết quả xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác; tạm dừng hoặc chấm dứt xử lý tài sản theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác.
Sự khác nhau giữa 02 cơ chế này thể hiện ở căn cứ ủy thác (Điều 55) và trình tự, thủ tục cũng như hậu quả pháp lý pháp sinh (Điều 57). Cụ thể:
(1) Ủy thác thi hành án:
Căn cứ ủy thác: Điểm a khoản 1 quy định về ủy thác toàn bộ việc thi hành án khi đã xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên trên địa bàn có liên quan đến khoản ủy thác. Điểm b khoản 1 quy định về ủy thác khoản phải thi hành án cụ thể (trong trường hợp bản án tuyên một tài sản đảm bảo cho một khoản phải thi hành án đã được xác định cụ thể ).
Trình tự, thủ tục: Đây là việc cơ quan THADS ủy thác toàn bộ một việc hoặc một khoản phải thi hành án, cơ quan nhận ủy thác phải ra quyết định thi hành án mới. Cơ quan ủy thác và cơ quan nhận ủy thác tổ chức thi hành án một cách độc lập.
(2) Ủy thác xử lý tài sản:
Căn cứ ủy thác: trường hợp bản án, quyết định đã kê biên, phong tỏa hoặc xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án mà tài sản ở nhiều địa phương khác nhau.
Trình tự, thủ tục: Đây là việc cơ quan THADS nơi ủy thác vẫn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình tổ chức thi hành bản án. Cơ quan nơi nhận ủy thác không ra quyết định thi hành án mới mà chỉ chịu trách nhiệm xử lý tài sản và phải chuyển toàn bộ số tiền thu được cho cơ quan ủy thác để thanh toán tiền cho những người được thi hành án. Các cơ quan ủy thác và nhận ủy thác phải thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho nhau để phối hợp trong quá trình tổ chức thi hành án.
Với việc sửa đổi nêu trên sẽ khắc phục được tình trạng "cơ quan thi hành án dân sự bắt buộc phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên tại địa bàn có liên quan đến khoản ủy thác rồi mới thực hiện việc ủy thác đến cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản tại địa phương khác để tiếp tục tổ chức thi hành" theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Bên cạnh đó, với cơ chế mới còn giúp xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm chính về tổ chức thi hành án đối với vụ việc; rút ngắn thời gian và xử lý có hiệu quả tài sản thi hành án; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án và cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.