06 tháng đầu năm công tác năm 2024, Hệ thống THADS thực hiện tinh giảm biên chế đối với 24 trường hợp

05/04/2024


Trên cơ sở mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2024 - 2026 của hệ thống THADS đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 22/01/2024, Kế hoạch TGBC của hệ thống THADS năm 2024 được phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-BTP ngày 18/3/2024; theo đó, toàn hệ thống THADS dự kiến sẽ thực hiện TGBC đối với 40 trường hợp.
Tính đến tháng 4/2024, sau 6 tháng đầu năm công tác, hệ thống THADS đã thực hiện TGBC đối với 24 trường hợp, trong đó 22 trường hợp về hưu trước tuổi và 02 trường hợp thôi việc ngay theo (bằng với kết quả cùng kỳ của năm 2023).
Các trường hợp được TGBC theo đúng quy định của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về TGBC, quá trình thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục TGBC bao gồm: tổ chức họp tập thể đơn vị; lập dự toán kinh phí và tờ trình cùng tài liệu khác kèm theo và và phối hợp lấy ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp và Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.
Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục xác định chính xác mức độ phù hợp về năng lực của công chức, người lao động với yêu cầu của vị trí việc làm để có căn cứ đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức những người không đủ năng lực; TGBC phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách TGBC đến công chức, người lao động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các đơn vị; đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giúp công chức, viên chức nhận thức rõ tinh thần mục đích, ý nghĩa, nội dung và có hành động thiết thực trong việc tham gia tinh gọn bộ máy, TGBC phù hợp với quy định cũng như tình hình thực tế; tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TGBC; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị trong quá trình TGBC; xem kết quả thực hiện TGBC là tiêu chí thực hiện khen thưởng, kỷ luật.
Tổng cục THADS đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách TGBC, theo đó chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về TGBC. Tăng cường rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại vị trí việc làm theo tiêu chuẩn chức danh công chức; sắp xếp lại người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo hướng tinh gọn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đưa ra khỏi biên chế những trường hợp đủ điều kiện TGBC góp phần đối mới và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và năng lực làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch TGBC năm 2024 và bám sát Đề án TGBC giai đoạn 2024 – 2026, Tổng cục THADS sẽ thẩm định và tổng hợp danh sách đối tượng TGBC của hệ thống theo định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/lần); lấy ý kiến Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính, sau đó trình Bộ trưởng Tư pháp phê duyệt.
Vụ TCCB