Truy cập trực tuyến thông tin và trao đổi tài liệu điện tử ở Bulgaria

25/11/2017
Truy cập trực tuyến thông tin và trao đổi tài liệu điện tử ở Bulgaria theo pháp luật về thi hành dân sự ở Bungary quy định về một hệ thống kép của việc thực thi pháp luật: Các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước (SEO) trong hệ thống của các cơ quan tư pháp và các nhân viên thực thi tư nhân (PEO) là những chuyên gia pháp luật độc lập được tổ chức tại Phòng Thẩm quyền Thi hành Luật pháp Bungari (gọi chung là "Phòng"). Tiếp theo kỳ trước là những nội dung sau đây:
 


4. Tiếp cận thông tin cho các mục đích thực thi dân sự
Các mô tả sau đây chỉ đề cập đến các cơ sở dữ liệu được truy cập trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử. Để có một bức tranh toàn cảnh về các đặc quyền của PEO để tiếp cận thông tin của người nợ (cả bằng điện tử và thông qua các yêu cầu bằng văn bản).
4.1. Sổ đăng ký thương mại và Đăng ký của các tổ chức phi lợi nhuận
Sổ đăng ký thương mại được duy trì bởi Cơ quan Đăng kiểm trong cơ cấu của Bộ Tư pháp. Sổ đăng ký của pháp nhân phi lợi nhuận là một hệ thống riêng biệt trong cùng một bộ. Một tập tin riêng biệt được lưu giữ dưới dạng điện tử cho mỗi tổ chức.
Các thông tin về vụ việc trong Sổ Đăng ký Thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
- Tên và loại của đơn vị; địa chỉ trụ sở;
- Tính chất của hoạt động kinh doanh chính;
- Chủ sở hữu / cổ đông của đơn vị;
- Cộng sự chung;
- Quản lý của đơn vị;
- Giấy chứng nhận và các trường hợp liên quan khác theo Đạo luật Thương mại;
Tính đến 01.01.2018, với Sổ đăng ký thương mại mới và Sổ đăng ký của các pháp nhân phi lợi nhuận Đạo luật (Tiêu đề Sửa đổi - SG 74/16, có hiệu lực từ 01.01.2018) Sổ đăng ký Thương mại và Sổ đăng ký của pháp luật phi lợi nhuận các cơ sở được lên kế hoạch để thống nhất trong một cơ sở dữ liệu điện tử tập trung, do Cơ quan đăng kiểm quản lý, cung cấp thông tin về các hồ sơ phải tiết lộ, liên quan đến các công ty thương mại và các chi nhánh, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận và các chi nhánh của họ. Cơ quan Hợp nhất mới được thiết kế để đảm bảo khả năng tương tác của Sổ đăng ký Thương mại hiện hành và Sổ đăng ký các tổ chức phi lợi nhuận trong hệ thống kết nối của sổ đăng ký trung tâm, thương mại và công ty, thường được gọi là "Hệ thống Kết nối Liên Kết". Hệ thống được thiết kế để cung cấp thông tin miễn phí khi yêu cầu trực tuyến về tình trạng, thủ tục thanh lý của một công ty, một thực thể nước ngoài hoặc một chi nhánh, thủ tục phá sản hoặc xóa khỏi Đăng ký.
4.1.1. Đính kèm điện tử của cổ phần công ty thương mại
Việc đính kèm cổ phần của công ty thương mại được quy định tại Điều 517 BLTTDS và có liên quan trực tiếp đến đặc quyền của PEO để điều tra công ty của chủ nợ, chia sẻ quyền sở hữu hoặc một công ty là một người nợ. Địa điểm điện tử (trực tuyến) để gắn cổ phần công ty thương mại là một phát triển tương đối mới đánh dấu một bước quan trọng để thay thế thư tín tẻ nhạt trên giấy một cách nhanh chóng, hiệu quả và rẻ hơn so với quá trình ảo. Tài liệu đính kèm được thu bằng cách điền vào một mẫu điện tử trên trang Web của Cơ quan Đăng ký Kinh doanh, được ký với chữ ký điện tử đủ điều kiện của PEO.
4.2. Đăng ký Tài khoản Ngân hàng và Két an toàn do Ngân hàng Quốc gia Bungari tổ chức
Sổ Đăng ký Tài khoản Ngân hàng và Két an toàn hoạt động từ tháng 1 năm 2017 được điều chỉnh theo Điều 56 của Luật Các Tổ chức Tín dụng và Pháp lệnh số 12 của Ngân hàng Quốc gia Bungary (BNB) và được duy trì bởi Ngân hàng Quốc gia Bungari. Nó hợp nhất dữ liệu, báo cáo bởi tất cả các ngân hàng và các chi nhánh ngân hàng hoạt động tại Bulgaria trên tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản, và người được ủy quyền để vận hành tài khoản, cũng như các chủ sở hữu tiền gửi và các proxy của họ.
Sổ Đăng ký cho phép cán bộ thực thi có thể lấy được thông tin trong đó ngân hàng mà người đòi nợ giữ tài khoản và / hoặc hộp ký quỹ an toàn. Theo Đạo luật Các Tổ chức Tín dụng, việc truy cập vào Đăng ký được cấp cho các cơ quan tư pháp và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật hoặc với các đặc quyền liên quan đến an ninh quốc gia, Cơ quan Thu thuế quốc gia cũng như các nhân viên tư pháp liên quan đến thủ tục pháp lý cụ thể đang diễn ra . Việc tuân thủ các yêu cầu bắt buộc đối với việc đệ trình và nhận thông tin từ sổ đăng ký được bảo đảm bởi chính quyền Ngân hàng quốc gia.
4.3. Cơ sở dữ liệu dân số quốc gia
Bộ Phát triển Khu vực thông qua Ban Giám đốc Dịch vụ Dân sự và Hành chính đăng ký Dân số - Cơ sở Dữ liệu Dân số Quốc gia, có thể truy cập trực tuyến theo các điều kiện cụ thể cho các cơ quan tư pháp, kể cả các Tổ chức Xã hội Dân sự. Dữ liệu liên quan đến các trường hợp cưỡng chế bao gồm:
1. Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) của cá nhân;
2. Tên (tên, họ và tên đệm);
3. Giới;
4. Công dân;
5. Nơi sinh;
6. Địa chỉ thường trực / hiện tại;
7. Tình trạng hôn nhân;
8. Giải quyết việc kết hôn, ly hôn;
9. Dữ liệu về tử vong;
10. PIN, tên, quốc tịch và chỉ dẫn người thân có quyền thừa kế tiềm năng, chẳng hạn như vợ / chồng; cha mẹ; anh chị em ruột; trẻ em còn sống.
Dữ liệu có thể truy cập thông qua truy cập từ xa thông qua kênh bảo mật bằng chữ ký điện tử đủ điều kiện phù hợp với yêu cầu của Đạo luật Chữ điện tử và Chữ ký Điện tử. Bộ thông qua các giám đốc giám sát việc tiếp cận dữ liệu dân số quốc gia bằng các mẫu ngẫu nhiên của tất cả các yêu cầu của các cơ quan tư pháp và các nhân viên thực thi. Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận mẫu, cơ quan tư pháp hoặc nhân viên thi hành có nghĩa vụ cung cấp thông tin về sự thành công của việc truy cập vào sổ đăng ký. Trong trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại, Bộ có thể đình chỉ truy cập của người sử dụng được ủy quyền và thông báo cho Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
4.4. Cơ quan Cơ quan Doanh thu Quốc gia
Căn cứ vào một thỏa thuận (ký ngày 11 tháng 7 năm 2011), giữa Phòng và Cơ quan quản lý chuyên ngành, Cơ quan cung cấp, theo yêu cầu của PEO, thông tin của người đòi nợ, là dữ liệu về thuế và an sinh xã hội (báo cáo bất động sản, xe có động cơ, hợp đồng lao động đã đăng ký và vv) và / hoặc cấp giấy chứng nhận, theo Art. 191, đoạn 1, và đoạn 4 của Bộ luật về Thủ tục về Thuế và An sinh Xã hội (TSSPC) chứng thực cho bất kỳ khoản nợ công nào của bên nợ liên quan đến vụ kiện được đưa ra với người quản lý. Thông tin về bất động sản và xe đã khai báo được cung cấp theo dữ liệu đã nhận được cho NRA từ các đô thị. Yêu cầu của PEO phải liên quan đến hồ sơ vụ án và được nộp thông qua Cổng thông tin điện tử của NRA bằng cách sử dụng chữ ký điện tử đủ điều kiện phù hợp với các yêu cầu của Đạo luật Chữ điện tử và Chữ ký Điện tử. Thông tin được cung cấp qua dịch vụ e-mail của PEO đăng ký với NRA.
4.5. Cơ quan đăng kiểm
Cơ quan đăng ký được thành lập vào ngày 31 tháng 7 năm 2004 với việc thông qua luật 27 về sửa đổi và bổ sung Luật Sở Đăng ký và Tài sản (ấn bản SG 36 ngày 30 tháng 4 năm 2004) và Quy chế của Cơ quan (SG 63 ngày 20 tháng 7 năm 2004) , 2004, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2004). Tổ chức này sáp nhập vào 112 (hiện tại là 113 văn phòng khu vực) Phòng Đăng ký Toà án Quận, chịu trách nhiệm xử lý và lưu giữ hồ sơ công chứng về sở hữu và giao dịch bất động sản trên toàn quốc. Cán bộ của họ xử lý tất cả các hành vi, phải đăng ký và dựa trên họ thực hiện yêu cầu, cấp giấy chứng nhận và làm bảng điểm. Bằng cách này, công khai và khả năng hiển thị của các mục nhập được đảm bảo, đảm bảo an ninh trong các giao dịch bất động sản. Cơ quan Đăng kiểm giữ và quản lý Hệ thống Đăng ký Đất đai Quốc gia. Bắt đầu như là một cải cách lớn cho việc tạo ra một bản đồ địa chính quốc gia đã được số hoá năm 2006, một hệ thống điện tử tập trung đơn lẻ đã được xây dựng và triển khai theo dự án "Cadaster and Property Register". Hệ thống bao gồm các bản đồ đã được số hóa của lãnh thổ quốc gia dựa trên địa vị pháp lý cụ thể của loại đất, chẳng hạn như lãnh thổ đô thị, đất nông nghiệp, địa hình rừng núi, lãnh thổ được bảo vệ và vv Hệ thống bao gồm dữ liệu về quyền sở hữu, quyền sử dụng (PEO), các thông số kỹ thuật số vv ... PEO truy cập vào dữ liệu, bao gồm cả việc thu hồi các thửa đất được thực hiện qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thông qua tên người dùng và mật khẩu. Mặc dù hệ thống đang trong quá trình phát triển (một số khu vực của đất nước chưa được đưa vào trong cadaster đã được số hóa) cải cách này là một bước quan trọng để được số hóa và chính xác hơn, hiệu quả về thời gian và chi phí hiệu quả hơn đối với các mảnh đất cho mục đích của hồ sơ tài sản, giao dịch bất động sản và tất cả những liên quan đến việc kiện tụng và thi hành.
4.5.1. Đăng ký BULSTAT
Từ ngày 11 tháng 8 năm 2005, Cơ quan quản lý một đăng ký khác - BULSTAT. Bao gồm tất cả các pháp nhân, chi nhánh của người nước ngoài không phải là thương nhân. Những người có nghề nghiệp tự do cũng như những người làm nghề thủ công cũng có thể đăng ký. Thương nhân phải đăng ký tại BULATAT trong vòng 7 ngày bắt đầu kinh doanh, cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2008, sau đó hoạt động này được đăng ký thương mại. Mặc dù là một kỷ lục công khai và hiện nay - một archaive cho các thực thể đăng ký, sổ đăng ký là nguồn thông tin vô giá cho tình trạng của khách hàng và lịch sử ghi lại.
4.5.2. Sổ đăng ký quan hệ hôn nhân gia đình
Sổ đăng ký bao gồm hồ sơ liên quan đến hợp đồng trước hôn thú và hợp đồng kết hôn xác định tình trạng tài sản của vợ hoặc chồng. Đây là một nguồn thông tin có giá trị trong tất cả các trường hợp cần có sự điều tra về tài sản chung của một cơ quan thi hành hoặc tính chất của một tài sản nào đó (sự tham gia của người thứ ba). Đăng ký được quản lý bởi Cơ quan Đăng kiểm. Dữ liệu bên trong là một bản ghi công khai, có thể tìm hiểu về loại quan hệ bất động sản được lựa chọn. Sổ đăng ký được tập trung và điện tử. Sổ đăng ký có chứa dữ liệu về vợ/chồng, số hôn nhân dân sự và chế độ sở hữu hôn nhân. Trong trường hợp có thay đổi trong một hành vi kết hôn dân sự, kể cả việc chấm dứt, một thông báo sẽ được gửi tới đơn vị lãnh thổ liên quan của Cơ quan. Việc truy cập ảo vào hệ thống registry được cá nhân hóa - mỗi thay đổi được cá nhân hóa và ghi nhận của người sử dụng có thẩm quyền đã thực hiện nó. Có giám sát liên tục và kiểm soát hoạt động của sổ đăng ký. Điều này đảm bảo sự an toàn của hồ sơ công dân và sự an toàn của dữ liệu đầu vào. Hệ thống thông tin đảm bảo tính minh bạch và truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào dữ liệu được nhập, bất kể vị trí của người dùng.
4.5.3. Cơ sở dữ liệu Viện An sinh Xã hội Quốc gia.
Viện là một cơ quan hành chính trung ương có thẩm quyền thu thập và xử lý các quỹ công và các khoản giữ lại theo quy định liên quan đến bảo hiểm hưu trí quốc gia và bảo hiểm y tế. Do đó, viện này tổ chức và xử lý các dữ liệu liên quan đến tình trạng an sinh xã hội của người tự nhiên, sổ đăng ký hợp đồng lao động và các khoản khấu trừ có liên quan do người sử dụng lao động chi trả, cũng như các khoản bảo hiểm xã hội của cá nhân tự làm chủ, quyền hưu trí. Về mặt thực tế, nhân viên thực thi có thể lấy được thông tin từ cơ sở dữ liệu cho dù một người thu nhập có được thu nhập từ một số đối tác (người thứ hai và người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động hay các khoản thanh toán dựa trên mối quan hệ tự do). Thông tin của người nợ không phải là hồ sơ công khai và được giải phóng cho PEO trong phạm vi quyền hạn của văn phòng và liên quan đến một trường hợp cụ thể được chỉ định trong yêu cầu. Truy cập vào cơ sở dữ liệu là trực tuyến thông qua một yêu cầu chính thức trên trang web chính thức NSSI.
Đơn đăng ký điện tử phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm thực hiện cưỡng chế như sau: i) Đối với cá nhân mắc nợ - Mã số nhận dạng cá nhân, tương ứng với chất lượng của người được bảo hiểm và số BULSTAT (nếu có); ii / Đối với những người có năng lực pháp nhân - (Mã số Nhận dạng thống nhất) UIC, cũng như các dữ liệu bổ sung thích hợp tùy thuộc vào trường hợp đặc tính kỹ thuật. Yêu cầu được gửi qua kết nối an toàn SSL. PEO được xác định trong hệ thống NSSI thông qua một chữ ký điện tử phổ quát, theo Đạo luật Chữ điện tử và Chữ ký Điện tử. NSSI cung cấp thông tin được yêu cầu thông qua kết nối an toàn SSL. Việc truy cập vào các hệ thống NSSI là thông qua WEB Service và dữ liệu được nhận ở định dạng XML.
Mặc dù có một số bước phát triển đáng kể kể từ đầu thiên niên kỷ mới, những hàm ý về công nghệ thông tin trong quản lý thi hành án ở Bulgaria có thể được định nghĩa là "công việc đang tiến triển". Có nhiều lý do cho vô số các hệ thống quản lý điện tử kém hiệu quả và kém hiệu quả ở Bulgaria. Nói chung, đây là thiếu lịch sử của tầm nhìn chính trị cho sự cần thiết của một thống nhất quản trị. Kể từ những năm chín mươi đầu, mỗi chi nhánh, dịch vụ hoặc phòng đã phát triển các hệ thống của riêng mình mà không có khái niệm thống nhất nào. Về mặt thực tiễn hơn - một lý do chính là việc không có một phương tiện xác định điện tử thống nhất và an toàn. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ hành chính điện tử được cung cấp bởi Cơ quan Thuế vụ Quốc gia, Cơ quan An ninh Xã hội Quốc gia, Cơ quan Đăng ký (bao gồm Cục Đăng ký Đất đai, Cục trưởng và Đại lý Thương mại) và vv Các phương tiện tiếp cận vẫn chưa được thống nhất bởi vì ở các và đăng ký một loạt các công cụ ID như PIN, PIC, chữ ký điện tử có trình độ và vv được yêu cầu. Đạo luật Xác định Điện tử có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2016 quy định một nghĩa vụ đối với tất cả các thực thể để duy trì một phương tiện hợp nhất để nhận dạng điện tử, đồng thời giữ được các địa điểm tiếp cận hiện tại trong giai đoạn chuyển đổi. Phòng Quản lý Tư nhân Bungari đã đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn lực công nghệ thông tin nâng cao nghiệp vụ của PEO tại Bulgaria tới mức độ quản lý có hiệu quả và có trách nhiệm với chức năng công cộng đóng góp vào luật pháp và công bằng xã hội.
Thu Trang (giới thiệu)