Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS

04/02/2021
Sáng nay (04/02/2021), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống THADS cho biết, đến nay, đội ngũ công chức Hệ thống THADS ngày càng có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, gần 100% Chấp hành viên có bằng Cử nhân Luật, 100% số cán bộ tham gia thi tuyển, bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định mới của Luật THADS đều phải có trình độ Cử nhân Luật và phải qua lớp đào tạo nghiệp vụ Chấp hành viên.

Kỷ cương, kỷ luật trong ngành ngày càng được giữ vững và tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ THADS có sai phạm được thực hiện thường xuyên. Công tác tổ chức cán bộ cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, từ kiện toàn tổ chức bộ máy (nhất là ở những nơi còn hạn chế, yếu kém hay khó khăn, phức tạp) đến việc tuyển dụng, tổ chức thi tuyển Chấp hành viên, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đã dần đi vào nề nếp.
 

 
Cụ thể, về tổ chức bộ máy, hệ thống THADS được tổ chức theo mô hình như hiện nay (gồm: Tổng Cục THADS, 63 Cục THADS và 702 Chi cục THADS) là phù hợp theo hướng tổ chức đồng bộ với hệ thống cơ quan xét xử, thể hiện ở số việc, số tiền thi hành được ngày một tăng và ngày càng bền vững; các cơ quan THADS giữ được mối quan hệ phối hợp với UBND cùng cấp, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương; gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho dân trong việc thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến công tác THADS; thuận lợi trong việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan trong công tác THADS…

Công tác xây dựng, phân bổ biên chế của Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương đã thực hiện đúng, tương đối đầy đủ, có chất lượng; biên chế được giao luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của các cơ quan THADS trong Hệ thống, gắn với khối lượng công việc, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời bổ sung, tăng cường biên chế cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác tuyển dụng, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bổ sung nguồn nhân lực cho Hệ thống THADS nên trong thời gian qua, Tổng cục THADS luôn chú trọng, thường xuyên thực hiện đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng tăng tính cạnh tranh, thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, bám sát yêu cầu của vị trí việc làm của các đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được chú trọng. Xác định công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác THADS, Tổng cục THADS đã tham mưu tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, về kỹ năng cũng như các lớp bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ cho công chức trong toàn hệ thống THADS; cử nhiều công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Số lượng công chức của Hệ thống được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tiếp tục đẩy mạnh, bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng cán bộ trong Hệ thống THADS…
 


Tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã điểm lại những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức cán bộ; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác này. Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cũng lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục triển khai, như: Chủ động về quy hoạch, con người, đào tạo; nhận diện đúng tình hình, có giải pháp phù hợp; kiểm soát bằng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị Tổng cục THADS khẩn trương rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ thể chế nội bộ về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án sắp xếp hệ thống Thi hành án dân sự; khẩn trương tổ chức kỳ thi tuyển công chức đầu vào cho hệ thống THADS, kịp thời bổ sung biên chế làm việc còn thiếu cho các đơn vị chưa thực hiện đủ biên chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận, có phương pháp theo dõi, đánh giá chặt chẽ, khoa học, sâu sát đối với các cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, đã đưa đi luân chuyển; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình các cơ quan THADS để kịp thời phát hiện các điểm nóng, kịp thời xử lý theo quy định.

“Với mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong hơn 10 năm phát triển của hệ thống THADS, bước sang giai đoạn mới cần tiếp tục duy trì và tạo vị thế mới vững chắc cho hệ thống THADS, trong đó công tác tổ chức cán bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng…”, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu từng cán bộ, công chức THADS không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đến kỹ năng tổ chức công việc, xây dựng hình ảnh công chức THADS "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước và các môn học khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: