Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư: Khẩn trương giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc

10/03/2022
Chiều 9/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ, cụ thể là ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; triển khai nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử.

Qua đó, Cục CNTT đề nghị ưu tiên bố trí nguồn nhân lực cho CNTT; bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và của Đề án (Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp; Nâng cấp Hệ thống phần mềm lý lịch tư pháp…); chỉ đạo các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án trung hạn về công nghệ giai đoạn 2021 – 2025 khẩn trương triển khai tiến độ nhằm đảm bảo cở sở hạ tầng hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hiện nay.

Bên cạnh đó, các đơn vị có cơ sở dữ liệu yêu cầu kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) phối hợp với Cục CNTT xác định rõ yêu cầu nghiệp vụ, nhu cầu kết nối, chia sẻ với CSDLQGVDC và các cơ sở dữ liệu khác để đề xuất nguồn lực thực hiện đảm bảo tiến độ kết nối, chia sẻ tháng 06/2023.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị phối hợp chặt chẽ các địa phương để hướng dẫn, trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ hộ tịch; nhanh chóng có biện pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm túc các kết luận liên quan đến nhiệm vụ trong Quyết định số 06/QĐ-TTg.

Bộ trưởng Lê Thành Long thì nhấn mạnh đây là Đề án quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số và có tác động lớn đối với Bộ, ngành Tư pháp. Đồng thời đánh giá cao báo cáo, sự chuẩn bị của Cục CNTT, tinh thần phối hợp giữa các đơn vị và sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Bộ trưởng đề nghị, đối với từng phiên họp Chính phủ về vấn đề này, phải có báo cáo ngắn về tiến độ thực hiện công việc; khó khăn, vướng mắc đặt ra; đề xuất của Bộ Tư pháp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, bám đúng tinh thần chỉ đạo trong Quyết định số 06/QĐ-TTg; có văn bản đôn đốc xử lý khi phát sinh công việc đối với từng Bộ, ngành có liên quan.

Đối với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ trưởng lưu ý, cần phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách; có kế hoạch đôn đốc, kiểm tra về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ở các địa phương…
 

P.Mai