Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

11/07/2022
Ngày 11/7/2022, thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 và Quyết định số 513/QĐ-TCTHADS ngày 28/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Thái Bình, Đoàn kiểm tra đã tổ chức buổi công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra.

Tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, có các thành viên Đoàn kiểm tra do Đ/c Lê Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục THADS Phó trưởng đoàn; Đ/c Lê Thanh Tình - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng và tương đương, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ, Văn thư thuộc Cục THADS tỉnh Thái Bình.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thái Bình, Đ/c Ngô Quang Toản - Phó Cục trưởng báo cáo các nội dung theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra, theo đó:
* Năm 2021:
- Về việc: Tổng số việc phải thi hành: 7.784 việc. Trong đó: số việc có điều kiện giải quyết: 6.334 việc (chiếm tỷ lệ 81,3% trong tổng số việc phải thi hành); số việc chưa có điều kiện giải quyết: 1.446 việc (chiếm tỷ lệ 18,7% trong tổng số phải thi hành); số việc đã giải quyết xong: 5.482 việc, đạt tỷ lệ 86,55%. (Vượt  4,05% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).
- Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành là 1.375.947.810.000 đồng. Trong đó, số tiền có điều kiện là 248.017.006.000 đồng (chiếm tỷ lệ 18%); số tiền chưa điều kiện là 1.127.930.804.000 đồng (chiếm tỷ lệ 82%); số tiền đã giải quyết xong: 117.241.707.000 đồng, đạt tỷ lệ 52,83% (vượt 12,73% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).
* 8 tháng năm 2022:
- Về việc: Tổng số việc phải thi hành: 5.807 việc. Trong đó: số việc có điều kiện giải quyết: 4.431 việc (chiếm tỷ lệ 76,3% trong tổng số việc phải thi hành); số việc chưa có điều kiện giải quyết: 1.376 việc (chiếm tỷ lệ 23,7% trong tổng số phải thi hành); số việc đã giải quyết xong: 2.795 việc, đạt tỷ lệ 63,08% (Còn thiếu 18,92% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).
- Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành là 1.767.717.455.000 đồng. Trong đó, số tiền có điều kiện là 673.817.472.000 đồng (chiếm tỷ lệ 38%); số tiền chưa điều kiện là 1.087.465.756.000 đồng (chiếm tỷ lệ 62%); số tiền đã giải quyết xong: 76.709.298.000 đồng, đạt tỷ lệ 11,38% (Còn thiếu 29,22 % so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).
Theo báo cáo Cục THADS tỉnh Thái Bình đã cơ bản thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; công tác văn phòng; Công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch tài chính, kê toán nghiệp vụ thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ tổ chức thi hành án; công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong THADS; công tác thống kê, phân loại án, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định.
Trên cơ sở báo cáo của Cục, Đoàn kiểm tra và các lãnh đạo, công chức của Cục THADS tỉnh Thái Bình đã trao đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo như: công tác tự kiểm tra, kiểm tra; công tác ứng dụng trực tuyến trong THADS, xây dựng cơ sở dữ liệu trong THADS, công tác kế hoạch tài chính, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Tiếp đó, Cục THADS tỉnh Thái Bình đã cung cấp các hồ sơ, sổ sách, tài liệu để Đoàn trực tiếp kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 19/7/2022.
Đoàn kiểm tra