Nhiều văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Thi hành án dân sự

23/10/2009

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Để đảm bảo Luật Thi hành án dân sự được thi hành nghiêm chỉnh, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự.Trong đó giao:“Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm … Tự mình hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức việc rà soát các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự hiện hành để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc đề nghị Quốc hội huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm có hiệu lực cùng với Luật này từ 01/7/2009”. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thi hành án dân sự hoặc liên quan đến thi hành án dân sự hiện hành nhằm để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, đề nghị cơ quan có thẩm quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Luật thi hành án dân sự, đảm bảo có hiệu lực cùng với Luật này từ ngày 01/7/2009. Phạm vi thực hiện của công tác rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp hoặc liên quan đến công tác thi hành án dân sự; các văn bản quy phạm pháp luật từ Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của cấp Bộ, Ngành trở lên được ban hành từ năm 1990 đến nay đang còn hiệu lực thi hành, lấy Luật Thi hành án dân sự năm 2008 làm trọng tâm để đối chiếu, phân tích, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật, tính thống nhất, khả thi của văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn, từ đó đề xuất việc bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp.

 Trong số 102 văn bản quy phạm pháp luật thuộc diện đã rà soát có 04 Bộ Luật, 06 Luật, 04 Pháp lệnh, 01 Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 14 Nghị định của Chính phủ, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 22 Thông tư liên tịch, 15 Thông tư, 01 Chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và  27 Quyết định. Tổng hợp, phân loại được 102 văn bản quy phạm pháp luật thuộc diện rà soát có các loại cụ thể: Phần quy định chung 22 văn bản; phần tổ chức bộ máy 30 văn bản; phần thủ tục, trình tự thi hành án 26 văn bản; phần quy định về cơ sở vật chất, chế độ chính sách 19 văn bản; phần các quy định khác liên quan 5 văn bản.

Qua rà soát, kết quả cho thấy:

- Qua rà soát, phát hiện 06 văn bản hết hiệu lực thi hành sau ngày 01/7/2009, nguyên nhân do các quy định tại các văn bản quy phạm này trái với các quy định tại Luật thi hành án dân sự.

- Các văn bản có toàn bộ nội dung quy định mâu thuẫn với Luật thi hành án dân sự 2008, đang được xây dựng văn bản mới để thay thế, hết hiệu lực khi văn bản mới được ban hành: 02 văn bản.

- Phát hiện 02 văn bản có nội dung trái với Luật Thi hành án dân sự, kiến nghị bãi bỏ trước khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực.

- Qua rà soát, phát hiện một số quy định liên quan đến thi hành án dân sự trong 02 Luật (Luật Phá sản, Luật Tương trợ tư pháp) còn quy định chung chung, khó vận dụng. 01 Thông tư 12/2001/TTLT-BTP-VKSNDTC ngày 26/2/2001 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự, trong đó một số quy định không phù hợp với Luật thi hành án dân sự, nhưng một số quy định vẫn được áp dụng trong thực tiễn. Đề nghị ban hành mới 03 văn bản gồm: 02 Nghị định hướng dẫn, 01Thông tư liên tịch thay thế.

- Văn bản còn hiệu lực một phần, đề nghị bãi bỏ: 03 văn bản.

- Qua rà soát, nhận thấy có 56 văn bản quy phạm pháp luật, có một số quy định liên quan đến thi hành án dân sự không phù hợp với quy định trong Luật thi hành án dân sự, tuy nhiên một số nội dung khác vẫn được áp dụng trên thực tế, nên đề nghị sửa đổi bổ sung trong thời gian tới như: Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Phá sản, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; văn bản về tổ chức bộ máy có một số quy định hết hiệu lực từ ngày 01/7/2009.  Một số văn bản cần sửa đổi, bổ sung và đang được Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền. Một số văn bản có nội dung quy định phù hợp với quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008, nhưng có phần căn cứ áp dụng Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, trong thời gian tới cần sửa đổi cho phù hợp. Một số văn bản tạm thời vẫn áp dụng và chờ văn bản mới thay thế.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản không phù hợp, công bố các văn bản hết hiệu lực thi hành, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát (bãi bỏ những văn bản quy định chồng chéo, mâu thuẫn không còn phù hợp với Luật Thi hành án dân sự), các Bộ, ngành nghiên cứu, sớm đưa vào kế hoạch chương trình xây dựng văn bản của Bộ, ngành đó, hoặc kiến nghị đưa vào chương trình  xây dựng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành văn bản kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện Luật Thi hành án dân sự.

- Có 30 văn bản còn hiệu lực thi hành sau ngày 01/7/2009 do các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật này phù hợp với quy định của Luật thi hành án dân sự:

TT

TÊN VĂN BẢN

1

Bộ luật hình sự 2003

2

Bộ luật dân sự 2005

3

Luật Cạnh tranh

4

Luật Đặc xá

5

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

6

Pháp lệnh thi hành án phạt tù

7

Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003

8

Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH ngày 24/12/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội  về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

9

Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng.

10

Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản.

11

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản.

12

Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10/9/2003, Bộ Công an Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc công an nhân dân.

13

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát Thẻ Chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

14

Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BQP-BTP ngày 16/01/2006 của Bộ Quốc  phòng và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc quản lý nhà  nước về công tác thi  hành án dân sự trong quân đội.

15

 Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.   

 

16

Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

17

Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

18

Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên

19

Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án

20

- Quyết định số 1265/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định về mẫu, màu sắc, nguyên tắc sử dụng trang phục, phù hiệu Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; mẫu thẻ, việc cấp phát, thay đổi và thu hồi thẻ Chấp hành viên.

21

Quyết định số 93/2005/QĐ-BQP ngày 07/ 7/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và ban hành kèm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

22

Quyết định số 94/2005/QĐ-BTP ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên các cơ quan Thi hành án cấp quân khu.

23

Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

24

Quyết định số 93/2006/QĐ-BTP ngày 10/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý.

25

Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

26

Quyết định số 02/QĐ-BNV ngày 01/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

27

Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về  việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

28

Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

29

Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg  ngày 11/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

30

Quyết định số  09/2007/QĐ-BTP về việc ban hành Chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án ngày 08/10/2007 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án

 

                                                                                                                                             Anh Tuấn