Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật THADS, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương.

08/10/2009

Nhằm đánh giá việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiện toàn cơ bản tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS theo Luật THADS, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác THADS, ngày 06/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2250/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật THADS, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương.