Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương

15/09/2009
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010 và Kế hoạch công tác năm 2009 của Cục Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục cấp hộp thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương.


Tiếp theo các công việc đã thực hiện trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, ngay trong tháng 9/2009, Cục Công nghệ thông tin sẽ triển khai cấp hộp thư cho các cơ quan THADS thuộc 9 tỉnh chưa gửi đăng ký hộp thư điện tử cho cơ quan THADS cấp quận/huyện trực thuộc trong giai đoạn III và cho các cơ quan THADS thuộc 11 tỉnh gửi đăng ký hộp thư cấp bổ sung: tạo lập, cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự trên.

          Để việc triển khai được thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ yêu cầu Trưởng Thi hành dân sự tỉnh có tên trên nghiêm túc thực hiện một số công việc sau:

          1. Tiếp nhận các tài liệu gồm: tài khoản thư điện tử, tài liệu “Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử và khai thác Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp” do Cục Công nghệ thông tin gửi qua đường Bưu điện; ký nhận và gửi lại Biên bản bàn giao về Cục Công nghệ thông tin.

          2. Chuyển giao danh sách tài khoản và bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (gồm: đĩa CD và sách hướng dẫn sử dụng) cho các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc theo các danh sách gửi kèm Công văn này (danh sách được tổng hợp từ bản đăng ký của đơn vị theo yêu cầu tại Công văn số 80/BTP-TTTH ngày 09/01/2009). Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cấp cho các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc theo hướng: Thi hành án dân sự thành phố/thị xã thuộc tỉnh và Thi hành án dân sự quận số lượng 05 bộ tài liệu/đơn vị; Thi hành án dân sự huyện 02 bộ tài liệu/đơn vị.

          Yêu cầu cán bộ, chấp hành viên sử dụng hộp thư điện tử được cấp để gửi, nhận, trao đổi thông tin phục vụ công việc và thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin. Tập hợp danh sách của các cơ quan THADS trực thuộc (có đủ chữ ký của người nhận tài khoản) và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 25/09/2009.

          3. Chỉ đạo cán bộ, công chức, chấp hành viên và các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc nghiêm túc thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010, Quy chế sử dụng Hệ thống Thư điện tử của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-BTP ngày 09/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và các yêu cầu của Bộ về việc đảm bảo thời gian thực hiện trong quá trình triển khai hệ thống thư điện tử cho các cơ quan THADS. Kịp thời thông báo cho Cục Công nghệ thông tin các trường hợp mới được tuyển dụng, chuyển công tác, đặc biệt là các trường hợp không còn công tác trong ngành để Cục Công nghệ thông tin tiến hành lập hộp thư mới, cập nhật lại thông tin hoặc xoá bỏ các hộp thư điện tửra khỏi hệ thống.

          * Các thông tin cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng - Cục Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37336091 – Fax: 04.38489267

Email: csht@moj.gov.vn Website: http://cntt.moj.gov.vn

Người liên hệ: đ/c Tạ Thành Trung hoặc đ/c Đỗ Hải An.

Tài liệu tham khảo ...

* cv thu dien tu v4.doc