Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013

19/12/2012


Để phục vụ Hội nghị toàn quốc về công tác tư pháp năm 2013 và Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 của ngành Thi hành án dân sự. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức nghiên cứu, góp ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch (Dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của ngành Thi hành án dân sự và gửi qua hộp thư điện tử của các đơn vị).

Ý kiến góp ý của các đơn vị yêu cầu gửi về Tổng cục trước ngày 25/12/2012 (qua Văn phòng Tổng cục) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục. Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng.


Các tin khác