Bình Định: Kết quả sau 2 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

16/11/2011


Luật THADS được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Sau 2 năm thực hiện Luật THADS (THADS) và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác tổ chức cán bộ các cơ quan THADS của tỉnh Bình Định (CQTHADS) có bước tiến mới; đã củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo qui định mới, thành lập, đổi tên 12/12 cơ quan; thành lập, kiện toàn các tổ chức đoàn thể; củng cố các Hội đồng, các Ban trong cơ quan, tham mưu giúp lãnh đạo Cục thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Đã chuyển đổi, bổ nhiệm cơ bản đủ các chức danh, chức vụ trong các CQTHADS, đến nay không còn đơn vị thiếu thủ trưởng. Sau hơn 2 năm, các CQTHADS trong tỉnh đã thụ lý thi hành 18.801 việc, đã tổ chức thi hành xong 14.495 việc/15.056 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 96%; tổng số tiền phải thi hành: 508.439.977.000 đồng, đã giải quyết xong 250.569.081.000 đồng/263.716.571.000 đồng, đạt tỷ lệ 95%. So với trước khi có Luật, kết quả thi hành án từng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, các chỉ tiêu mang tính vững chắc hơn, cụ thể như sau: năm 2007: kết quả thi hành án trên số có điều kiện thi hành về việc: đạt 82%, về tiền 63,63%; năm 2008, về việc đạt 82%, về tiền đạt 73%; năm 2009, về việc đạt 84%, về tiền đạt 82%; năm 2010, về việc đạt 89%, về tiền đạt 87%. Riêng năm 2011 đã thụ lý thi hành là: 9.917 việc, đã thi hành xong 6.676 việc/7.237 việc, đạt 92%; tổng số tiền phải thu là 303 tỷ 635 triệu 434  nghìn đồng, đã thu được 123 tỷ 800 triệu 200 nghìn đồng, đạt 91% so số tiền có điều kiện thu. Kết quả giải quyết việc, tiền tồn đọng luôn đạt chỉ tiêu thi đua của Bộ Tư pháp giao, đặc biệt là năm 2011, tỷ lệ giải quyết về việc tồn đọng đạt 10%, về tiền đạt 23% vượt các chỉ tiêu thi đua của Bộ Tư pháp giao. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tiếp nhận và thụ lý 297đơn/276 việc khiếu nại; thuộc thẩm quyền giải quyết 202 đơn/181 việc, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác 95 đơn; đơn tố cáo có 02 đơn/02 việc thuộc thẩm quyền của các Chi cục. Cục THADS tỉnh đã giải quyết  39 đơn/39 việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 100%; các Chi cục THADS đã giải quyết là 136 đơn/157 việc khiếu nại: đạt 98,2%; về đơn tố cáo đã giải quyết xong 02 đơn/02 việc, đạt 100%. Trong hơn 2 năm, đã xét miễn 442 việc, số tiền là 286.968.000 đồng; trong đó miễn theo Nghị quyết số 24: 276 việc, số tiền 59.039.000 đồng, theo Thông tư số 02 và Thông tư số 10: 166 việc, số tiền  227.929.000 đồng. Kịp thời theo dõi việc quản lý, sử dụng kinh phí và phí thi hành án. Bộ Tư pháp đã đầu tư xây dựng 03 trụ sở, bao gồm: Cục THADS, Chi cục THADS huyện Tuy Phước, Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn; 03 kho vật chứng, đó là Cụm kho tang vật Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS thành phố Qui Nhơn, Kho Chi cục THADS huyện Phù Cát và Kho Chi cục THADS huyện Phù Mỹ. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức THADS, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án THADS; thống nhất với Trại giam Kim Sơn về việc thu tiền, chuyển tiền của người phải thi hành án đang chấp hành án tại Trại. Tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác THADS; chú trọng công tác tham mưu tổng hợp, thường xuyên nắm bắt tình hình ở các đơn vị, kịp thời báo cáo tình hình và kết quả công tác theo yêu cầu của ngành, địa phương.

Trong quá trình triển khai và thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tuy vẫn còn vướng mắc, khó khăn nhất định, nhưng Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã thật sự đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng trong thực tiễn, các qui định cơ bản phù hợp với các quan hệ pháp luật nói chung, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, tạo cơ chế thống nhất, đồng bộ, là cơ sở pháp lý vững chắc đảm bảo cho công tác THADS được vận hành thông suốt, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

                                                                       Võ Công Hoàng