Phú Yên với kết quả công tác THADS và phong trào thi đua năm 2011

06/12/2011
Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2011 do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát động để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Ngành THADS tỉnh Phú Yên tiếp tục hưởng ứng và gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện theo lời dạy của Người “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” để hành động và hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì thế, ngay từ đầu năm, Phú Yên đã triển khai công tác thi hành án và giao chỉ tiêu thi đua cho từng đơn vị với tinh thần quyết tâm thi hành vượt chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. Trong quá trình triển khai thực hiện, Phú Yên luôn bám sát vào chương trình trọng tâm của Bộ Tư Pháp, kế hoạch thi đua của Tổng cục THADS và địa phương. Do đó, năm qua, đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi.


Với tổng số việc thụ lý là 5.954 việc (trong đó: Cũ chuyển sang 1.707 việc, thụ lý mới 4.247 việc tăng 520 việc so với năm 2010), bao gồm 140 việc Ủy thác (chiếm 2,4% tổng số thụ lý); 4.489 việc có điều kiện thi hành (chiếm 75,4% tổng số thụ lý); 1.325 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 22,2% tổng thụ lý).Đã thi hành xong hoàn toàn 3.834/4.489 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ  85,4%  giảm 90 việc = 0,9% so với cùng kỳ 2010. Vượt chỉ tiêu do Bộ tư pháp, Tổng Cục thi hành án giao 1,4%

Về số tiền: Tổng số tiền thụ lý 141.626.042.000đ (trong đó: cũ chuyển sang 35.486.031.000 đồng, thụ lý mới 106.140.011.000 đồng, tăng 59.713.862.000 đồng so với cùng kỳ năm 2010), bao gồm: ủy thác 5.299.499.000đ (chiếm 3,7% tổng số thụ lý); có điều kiện thu là 51.543.028.000đ (chiếm 36,4% tổng số thụ lý), chưa có điều kiện thu là 84.783.515.000đ (chiếm 59,9% tổng thụ lý. Đã thu được 43.460.779.000 đồng/51.543.028.000 đồng có điều kiện thu, đạt tỉ lệ 84,3% giảm 15.480.157.000 đồng = 6,2% so với cùng kỳ năm 2010. Vượt chỉ tiêu do Bộ tư pháp, Tổng cục THADS giao 19,3%.

Với kết quả đạt được về việc 85,4%, tiền 84,3% là một sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể các bộ, công chức thi hành án từ Cục đến các Chi cục thi hành án huyện, thị, thành phố. Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2011, Phú Yên còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khác như:

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án là một trong những công việc cũng khá phức tạp. Bỡi công tác thi hành án là hoạt động thường xuyên trực tiếp đụng chạm đến quyền về tài sản và nhân thân của các bên đương sự và  dễ bị khiếu nại không chỉ riêng bên được thi hành án, khiếu nại về việc tổ chức thi hành chậm không bảo vệ được lợi ích của họ, mà bên phải thi hành án cũng thường xuyên khiếu nại cho dù trong quá trình tổ chức thi hành án cho thấy, nhiều đương sự có điều kiện thi hành án nhưng vẫn cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành án, thậm chí có trường hợp còn chống đối quyết liệt, nhiều trường hợp không hiểu trình tự thủ tục thi hành án hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân làm đơn khiếu nại, tố cáo không đúng qui định của pháp luật, nhằm để trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án. Nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo cơ quan THADS đã giải quyết khiếu nại hết thẩm quyền nhưng các đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại gửi đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… gây ảnh hưởng không ít đến công tác thi hành án. Nhưng với tinh thần yêu ngành và tâm huyết với công tác này, Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ khâu tiếp công dân đến giai đoạn tổ chức đối thoại phải mềm mỏng và thuyết phục và áp dụng đúng quy trình giải quyết thì hiệu quả mới cao. Chính vì thế, trong năm 2011, kết qủa giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong thi hành án đạt 98%.

   

 Công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp trong công tác THADS tại địa phương

 Sự phối họp giữa cơ quan Thi hành án với các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố cũng như các phường, xã được đồng bộ, nhịp nhàng có trách nhiệm và chủ động hơn, những vụ việc phức tạp cần áp dụng biện pháp cưỡng chế đều có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo THADS cấp huyện và ý kiến chuyên môn của Cục THADS tỉnh. Cơ quan THADS từ tỉnh đến huyện đã chủ động làm việc, hợp các ngành và chính quyền địa phương quán triệt tốt kế hoạch và  biện pháp cưỡng chế nên trong năm không có trường hợp nào cưỡng chế không thành công hoặc hoãn vì lý do thiếu thành phần. Bên cạnh đó, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án Cục và các Chi Cục theo quy định tại Nghị định 74/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác tiếp nhận, bảo quản vật chứng: Khi tiếp nhận các tang tài vật từ Toà án, Công an điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng khác luôn được các cơ quan thi hành án chú trọng; tang tài vật được kiểm tra kỹ lưỡng đúng quy trình về việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng trước khi cho nhập kho bảo quản. Chỉ đạo việc tịnh kho định kỳ hàng tháng, thực hiện đối chiếu giữa thủ kho và kế toán kho đúng theo quy định tại thông tư 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 không để trường hợp mất mát, hư hỏng nào xảy ra. Về vấn đề xử lý vật chứng, những vật chứng không còn giá trị sử dụng, án tuyên tiêu huỷ đều được tiến hành tiêu huỷ đúng theo quy định; kịp thời trả lại tài sản cho công dân theo nội dung án tuyên. Đối với tài sản Sung công quỹ nhà nước sau khi ra Quyết định thi hành án đều nhanh chóng phối hợp với Sở tài chính, các cơ quan chức năng thực hiện đúng theo quy định.

 Một số mặt công tác khác

- Cục THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tổng hợp, báo cáo thông kê cho Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS và các cấp chính quyền ở địa phương theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng đúng theo quy định hướng dẫn tại Quyết định sô 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ tư pháp về việc Ban hành chế độ báo cáo thống kê THADS. Ngoài ra còn hoàn thành tốt các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của lãnh đạo, cấp trên đúng thời gian và nội dung yêu cầu. Ứng dụng tối đa tiện ích của công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành, từng bước tin học hóa hoạt động theo lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ tư pháp, Tổng Cục Thi hành án chỉ đạo.

Ngoài ra Cục và các Chi Cục đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng theo định kỳ đều được công khai, minh bạch các vấn đề trong cơ quan, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của Chấp hành viên và cán bộ quản lý, tăng cường công tác kiểm tra trong thực thi công vụ và trong giải quyết khiếu nại tố cáo nên đã phòng ngừa, năng chặn các hành vi, biểu hiện tiêu cực tham nhũng.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2011 của ngành THADS tỉnh có những chuyển biến tích cực trước hết thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Cục THADS - Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và sự phối hợp tốt của các ban, Ngành tỉnh, đặc biệt là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố đã tạo những điều kiện cơ bản, thuận lợi cho công tác thi  hành án. Cán bộ công chức ngành THADS có lập trường, quan điểm, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, xác định nhiệm vụ có lòng quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thực sự là “Công bộc của dân” hành động theo phương châm “ Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.

Qua một năm công tác thi hành án, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết sơ kết hai năm thực hiện Luật THADS, tổng kết công tác THADS và thi đua khen thưởng năm 2011. Có 4 đơn vị được Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh xét đề nghị Bộ Tư Pháp công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đó là : Chi cục THADS huyện Sơn Hoà, Sông Hinh, TP Tuy Hòa và Phòng kiểm tra - giải quyết khiếu nại, tố cáo và tặng bằng khen cho 2đơn vị Sơn Hoà và TP Tuy Hòa; Đề nghị Tổng Cục trưởng, tặng giấy khen cho 1 đơn vị; Cục trưởng tặng giấy khen và công nhân tập thể lao động tiên tiến cho 03 đơn vị. Về cá nhân: đề nghị Bộ Tư Pháp tặng bằng khen cho 09 đồng chí có thành tích xuất sắc và Cục trưởng công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 18 đồng chí, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến 55 đồng chí.

                                                                                    Lê Lanh