Công tác thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng - Lào Cai

27/11/2007

Ngay từ đầu năm trên cơ sở chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh và kế hoạch công tác năm của đơn vị đề ra. THADS huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện đồng bộ, chính xác, đúng pháp luật về nghĩa vụ thi hành án, tập trung tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án, thường xuyên rà soát những vụ việc chưa có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng.Năm 2007 THADS huyện Bảo Thắng phải thi hành 672 việc = 6.910.594.000đ. Trong đó số có điều kiện thi hành án là 299 việc = 3.636.285.000đ; số chưa có điều kiện thi hành là 363 việc = 3.260.316.000đ; giải quyết xong hoàn toàn 226 việc = 2.936.554.000đ; số việc thi hành đều là 17 việc; số uỷ thác là 10 việc = 26.993.000đ; số trả đơn là 09 việc = 214.988.000đ đạt tỷ lệ về việc 81% trên số việc có điều kiện thi hành và 81 % về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành.

Công tác chuyến giao án dưới 500.000đ cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành cũng được đơn vị quan tâm hàng đầu. Năm 2007 THADS huyện Bảo Thắng đã tiến hành tổng rà soát, phân loại các vụ việc thuộc diện chuyển giao, xác định số xã, trị trấn có án và điều kiện thi hành để chuyển giao, tránh tình trạng án chuyển giao cho xấp xã lan tràn không thi hành được lại phải rút lên cơ quan THA DS để thi hành, gây khó khăn cho việc quản lý theo dõi và tổ chức thực hiện ở địa phương. Tổng số việc chuyển giao là 52 việc = 10.579.000đ trong đó đã thi hành được 24 việc = 4.881.000đ.

Năm qua công tác THA DS ở huyện Bảo Thắng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của THA DS tỉnh Lào Cai, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, chấp hành viên đơn vị. Kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước cả về số vụ việc và số tiền, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và công dân.

Anh Tuấn