THADS Lào Cai: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2008

22/02/2008

Năm 2007, với những đổi mới cơ bản trong kiểm tra kết hợp chỉ đạo nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự các đơn vị. Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thu được kết quả cao. Để tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả năm 2007; để đảm bảo các bản án, quyết định của toà án và các yêu cầu thi hành án của công dân được thi hành triệt để, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố trong toàn tỉnh.* Mục đích:

                Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự là cơ sở để các đơn vị THADS cấp huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại đơn vị mình. chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

                * Yêu cầu:

                Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai công tác năm của từng đơn vị, từ đó chỉ ra những việc làm được, chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, sự phối kết hợp của cơ quan THADS với các cơ quan hữu quan và các cấp chính quyền địa phương.

                Đề xuất, kiến nghị những biện pháp tăng cường có hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi hành án.

                * Nội dung kiểm tra:

                - Kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị:

                Kiểm tra công tác quản lý cán bộ, phân công công việc và việc điều hành, sử dụng kinh phí của đơn vị, triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, việc chấp hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên.

                Kiểm tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động của đơn vị.

                Kiểm tra việc xây dựng quy trình, thủ tục tiếp công dân, công khai đường dây nóng về thi hành án dân sự.

                Kiểm tra công tác phối hợp của cơ quan thi hành án với các cơ quan hữu quan và các cấp chính quyền địa phương trong thi hành án.

                Kiểm tra công tác kế toán thi hành án dân sự.

                - Kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự:

                Kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành án.

                Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao các vụ việc về thi hành án cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành; Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT - TANDTC - VKSNDTC - BTP - BCA - BTC ngày 17/6/2005 của Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ tài chính về miễn, giảm thi hành án các khoản tiền phạt, án phí.

                - Thẩm tra báo cáo thống kê thi hành án dân sự: Tính đầy đủ, chính xác của các số liệu được thể hiện trong các biểu mẫu báo cáo.

                * Phương pháp kiểm tra:

                Tiến hành kiểm tra Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra sổ ghi biên bản họp của từng đơn vị.

                Trực tiếp xem xét hồ sơ, các loại sổ sách và chứng từ thu chi thi hành án của từng đơn vị.

                Xem xét báo cáo giải trình của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, trực tiếp nghe ý kiến của cán bộ, công chức về vấn đề quản lý điều hành, phân công công việc và đôn đốc kiểm tra của Trưởng thi hành án đối với đơn vị và từng cán bộ.

                * Thời gian kiểm tra:

                Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng. Ngoài ra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất ở một số đơn vị xét thấy cấn thiết.

                Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ có thông báo gửi các đơn vị.

                * Tổ chức thực hiện:

                Căn cứ vào kế hoạch này các đơn vị Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các đơn vị mình về hoạt động thi hành án theo nội dung kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai vào cuối năm công tác. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các nội dung trong kế hoạch, có trách nhiệm tham gia trong thời gian đoàn kiểm tra làm việc để công tác kiểm tra đạt kết quả.

                * Công tác chỉ đạo nghiệp vụ:

                Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai dự kiến đổi mới phương thức chỉ đạo nghiệp vụ là: Đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với chấp hành viên, cán bộ công chức của đơn vị để giải đáp những vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự cũng như công tác tác nghiệp trong thi hành án dân sự. Đoàn kiểm tra sẽ trả lời trực tiếp tới đơn vị, nếu vụ việc phức tạp Đoàn kiểm tra sẽ ghi lại về báo cáo lãnh đạo và trả lời bằng văn bản.

                Với Kế hoạch kiểm tra kết hợp với chỉ đạo nghiệp vụ cụ thể trên Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tin tưởng sẽ hoàn thành tốt công tác của mình trong năm 2008.

Anh Tuấn