T.H.A DS tỉnh Bình Định ban hành quy chế hoạt động của cơ quan

22/02/2008

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức trong Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đồng thời để tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng chế độ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.Ngày 20/02/2008 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ký quyết định số 24/QĐ-THA về việc ban hành quy chế hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn của công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định(quy chế hoạt động). Quy chế hoạt động này được ban hành thay thế cho quy chế hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định 06/QĐ-THA ngày 08/5/2006 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Thực hiện thông tư liên tịch số 01/2007/TTTL-BTP-BNV ngày 29/3/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện quyết định số 939/QĐ-THA ngày 29/6/2007 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự-Bộ Tư pháp về việc thành lập phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; đồng thời để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, trong khi quy chế hoạt động được ban hành từ năm 2006 không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và không còn đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành, hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; sau khi được soạn thảo và lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các tổ chức đoàn thể và của cán bộ, công chức trong đơn vị, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã ban hành quy chế hoạt động mới.

Quy chế hoạt động vừa được ban hành gồm 6 chương, 27 Điều; Chương I gồm 03 điều quy định về vị trí, chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; Chương II gồm 03 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; Chương III gồm 06 Điều quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của công chức Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; Chương IV gồm 12 Điều quy định về chế độ làm việc và quan hệ công tác; Chương V gồm 02 Điều quy định về khen thưởng và kỷ luật; Chương VI gồm 01 Điều quy định về điều khoản thi hành của Quy chế hoạt động. So với Quy chế hoạt động được ban hành năm 2006, thì Quy chế hoạt động này bổ sung thêm 01 chương và tăng thêm 06 điều; đồng thời có những quy định mới để điều chỉnh những vấn đề mà quy chế hoạt động trước chưa điều chỉnh, hoặc để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong thời gian qua, như: vấn đề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và một số vấn đề khi thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2007 về công tác tổ chức, cán bộ thi hành án…

Tiến Dũng