Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kế toán và nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

29/02/2008

Ngày 25/02/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-THA ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kế toán (kế toán Ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án) và nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự năm 2008.Theo kế hoạch được ban hành, trong năm 2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác kế toán kết hợp với kiểm tra một số hồ sơ vụ việc án khó, án có cưỡng chế… có khiếu nại bức xúc, kéo dài đối với tất cả 14 đơn vị Thi hành án dân sự huyện và thành phố thuộc tỉnh; đồng thời triển khai cho tất cả các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện tổ chức tự kiểm tra và sẽ trực tiếp kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự và các hoạt động khác phát sinh trong hoạt động tổ chức thi hành án (khiếu nại, tố cáo…) đối với 06 cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện. Ngoài ra, trong một số trường hợp, Trưởng Thi hành xét thấy cần thiết sẽ thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra đối với cơ quan, các cán bộ công chức Thi hành án dân sự các huyện và thành phố…

Ông Phan Tấn Nộ - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, mục đích của việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2008 là nhằm: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho chấp hành viên, kế toán và cán bộ công chức khác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; giúp các cơ quan Thi hành án dân sự nói chung và từng cán bộ công chức nói riêng rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những thiếu sót trong việc thực thi nhiệm vụ từ đó có những chỉ đạo kịp thời về công tác nghiệp vụ (công tác kế toán và nghiệp vụ thi hành án) và các công tác phát sinh trong hoạt động tổ chức thi hành án (khiếu nại, tố cáo…) đúng quy định của pháp luật./.

Phạm Huy Ân