T.H.A DS tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2008

23/04/2008

Ngày 11/4/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2008. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng và Chấp hành viên của Thi hành án dân sự 11 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Hay, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, báo cáo tình hình, kết quả công tác công tác 06 tháng đầu năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2008

Về công tác tổ chức, cán bộ:

Tính đến ngày 31/3/2008 tổng biên chế của các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định được Bộ Tư pháp phân bổ là: 130 người, trong đó Thi hành án dân sự tỉnh: 21 người, Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: 109 người, hiện có mặt làm việc là: 114 người, trong đó có 47 Chấp hành viên (40 Chấp hành viên cấp huyện, 07 Chấp hành viên cấp tỉnh), 67 chuyên viên và các chức danh khác. So với biên chế Bộ Tư pháp giao năm 2007 toàn tỉnh còn thiếu 16 biên chế. Sáu tháng đầu năm 2008, Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm 07 Chấp hành viên (trong đó 01 Chấp hành viên cấp tỉnh; 06 Chấp hành viên cấp huyện) nâng tổng số Chấp hành viên toàn tỉnh lên 47 người. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã ban hành các quyết định thành lập 03 phòng chuyên môn và các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; theo quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, ông Trần Văn Thạnh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bà Võ Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; ông Võ Công Hoàng được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp và tài vụ; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã ra quyết định bổ nhiệm 01 Phó trưởng Thi hành án dân thành phố Qui Nhơn.

Về công tác thi đua khen thưởng:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2007, trong 6 tháng đầu năm Thi hành án dân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2008 cho toàn thể cán bộ công chức và các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, đến nay các đơn vị đã hoàn thành việc đăng ký thi đua năm 2008 và phát động phong trào thi đua trong đơn vị mình, trong đó: 100% cán bộ, công chức và đơn vị đã lập bản đăng ký, giao ước thi đua năm 2008.

Về công tác tổ chức thi hành án:

Trong 06 tháng đầu năm /2008 (từ ngày 01/10/2007 đến ngày 31/3/2008) các Cơ quan thi hành án thụ lý  thi hành 8076 việc; trong đó có 5792 việc có điều kiện thi hành; toàn tỉnh đã tổ chức thi hành xong 2773 việc, đạt 47,88% trên số việc có điều kiện thi hành; đối với kết quả thi hành về tiền và tài sản, toàn tỉnh đã thụ lý thi hành với tổng số tiền là 134.467.235.000đồng, trong đó số tiền và tài sản có điều kiện thi hành là 69.383.272.000đồng; các cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành được số tiền 15.333.083.000đồng, đạt 22,1% trên số tiền và tài sản có điều kiện thi hành.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác:

Sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả đầu tư trụ sở Thi hành án dân sự tỉnh và cụm kho vật chứng Thi hành án dân sự tỉnh và thành phố Qui Nhơn, trụ sở Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước và kho vật chứng huyện Phù Mỹ, các đơn vị trên đã xúc tiến việc lập kế hoạch đấu thầu, triển khai thực hiện dự án nhưng do vướng mắc về giá dự toán công trình và giá cả thị trường biến động lớn nên phải chờ Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bù giá. Hội đồng mua sắm tài sản đã thực hiện việc mua sắm một số tài sản như: máy vi tính, bàn làm việc, két đựng tiền và các công cụ hỗ trợ khác phục vụ công tác thi hành án cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng qui định.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án:

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2008, tháng 02/2008 Trưởng THADS tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra nghiệp vụ thi hành án ở 6 đơn vị là THADS huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão và Tây Sơn. Nội dung kiểm tra, tập trung kiểm tra việc lập hồ và thụ lý ra quyết định thi hành án đến khi kết thúc việc thi hành án; kiểm tra việc phân loại xử lý án từ công tác điều tra, xác minh, phân loại đến các biện pháp xử lý nghiệp vụ; kiểm tra việc tiếp nhận, bảo quản và xử lý tang vật thi hành án; trình tự, thời gian lập hồ sơ đưa vào lưu trữ; mở và theo dõi các sổ sách về thi hành án; thực hiện công tác thu, chi thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án; các chế độ báo cáo về thi hành án; kiểm tra việc lập thủ tục xét miễn giảm thi hành án và thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị

Tại hội nghị ông Ngô Dũng, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, công bố kết luận kiểm tra công tác năm 2007 đối với Thi hành án dân sự các huyện, với một số nội dung sau:

Các đơn vị đã áp dụng đúng các qui định của pháp luật liên quan đến việc thi hành án, lập hồ sơ thi hành án rõ ràng, đúng theo qui định tại Thông tư số 67/TT-BTP, ngày 05/7/1996 (trước đây) và Thông tư số: 06/2007/TT-BTP, ngày 05/7/2007 của Bộ Tư pháp, thụ lý ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng thời gian và trình tự thủ tục qui định; mở  các loại sổ sách tương đối đầy đủ, ghi chép rõ ràng, thu, chi thi hành án đúng theo qui định tại quyết định số 572 của Bộ Tư pháp. Một số đơn vị đã tiến hành phân loại, lên danh sách án để có biện pháp tổ chức thi hành án dứt điểm, không để tồn đọng. Bên cạnh đó, đã kiểm tra phát hiện một số tồn tại, yếu kém như: Việc mở sổ sách ở một số đơn vị chưa thực hiện đúng theo Thông tư số: 06, không đánh số trang, đóng dấu giáp lai và ký xác nhận từng tháng, quí, năm. Một số trường hợp vào sổ thụ lý chậm, ra quyết định từ tháng trước của năm trước nhưng lại vào sổ thụ lý của tháng sau, năm sau; thu phí của người được thi hành án khi số tiền thi hành án đang gửi ở ngân hàng do đương sự chưa đồng ý nhận (Hoài Nhơn); một số hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục nhưng đã đưa vào lưu trữ (Hoài Ân); một số đơn vị thu hồi hoàn ứng chậm đối với những việc thi hành án đã hoàn thành. Để khắc phục những sai sót nêu trên, Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo Trưởng thi hành án dân sự các huyện, thành phố đã kiểm tra nhanh chóng tổ chức họp cơ quan kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, sớm có biện pháp khắc phục những sai sót, đồng thời sớm báo cáo về Thi hành án dân sự tỉnh biết để theo dõi chỉ đạo.

Tại hội nghị ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đã báo cáo một số nội dung của Hội nghị tập huấn về công tác chính do Bộ Tư pháp tổ chức; chỉ đạo thực hiện một số vấn đề về nghiệp vụ thi hành án; về công tác tổ chức cán bộ; về việc thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2007.

Tiến Dũng