Sở Tư pháp Bình Định thanh tra nghiệp vụ đối với Thi hành án dân sự huyện An Nhơn

01/07/2008

Thực hiện chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Bình Định năm 2008 và Quyết định số 11/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt chương trình thanh tra của Sở Tư pháp năm 2008; ngày 23/5/2008 Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành quyết định số 51/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác thi hành án dân sự và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trưởng Thi hành án dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong thời gian 10 ngày làm việc, từ ngày 09/6/2008 đến ngày 20/6/2008 Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp, gồm có các ông, bà: Lê Duy Thinh, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp(Trưởng đoàn); ông Lê Minh Tài, Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp; bà Võ Thị Thu Sương, Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp; bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Chuyên viên Thi hành án dân sự tỉnh; đã tiến hành thanh tra hồ sơ thi hành án xong và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trưởng Thi hành án dân sự huyện An Nhơn, với nội dung cụ thể như sau:

- Thanh tra các hồ sơ thi hành án xong của năm 2007 (từ ngày 01/10/2006 đến 30/9/2007), tập trung vào nội dung: việc ra các quyết định thi hành án; việc giao nhận, bảo quản, xử lý tang vật, tài sản thi hành án; việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; việc thu chi tiền thi hành án; việc xử lý đối với hồ sơ thi hành án xong.

- Thanh tra trách nhiệm xem xét, giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự huyện An Nhơn về các vụ việc khiếu nại, tố cáo đối với Chấp hành viên thụ lý tổ chức thi hành án từ năm 2007 đến nay( bao gồm các vụ việc đã giải quyết xong, các vụ việc đang giải quyết và các vụ việc đã được Trưởng thi hành án giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại, tố cáo)

- Thanh tra việc chấp hành của Thi hành án dân sự huyện An Nhơn đối với các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án của cấp trên

Việc thành lập Đoàn Thanh tra nghiệp vụ thi hành án dân sự là một trong những chương trình công tác của ngành tư pháp Bình Định trong năm 2008 và chương trình thanh tra của Sở tư pháp đã được Giám đốc Sở tư pháp Bình Định phê duyệt từ đầu năm, nhằm góp phần đánh giá đúng tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; Góp phần nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự; đồng thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, sai sót, tồn tại; xử lý đối với các sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Sau khi kết thúc thời gian thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ hoàn chỉnh báo cáo kết luận thanh tra và tập hợp các ý kiến giải trình của đơn vị gửi Giám đốc Sở Tư pháp để kết luận thanh tra và công bố kết luận thanh tra đến đơn vị được thanh tra.
 

Tiến Dũng