Kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh năm 2008

15/10/2008

Tính từ ngày 01/10/2007 đến hết ngày 30/9/2008 các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh phải tổ chức thi hành tổng số 4.355 vụ việc với số tiền phải thu là 60.059.748.000 đồng, trong đó số việc năm trước chuyển sang là 2.103 việc bằng 27.719.099.000 đồng, số việc thụ lý mới là 2.252 việc bằng 32.340.649.000 đồng.Số việc có điều kiện thi hành là 3.043 việc bằng 29.658.076.000 đồng

Số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.312 việc bằng 30.401.672.000 đồng

Kết quả đã thi hành được

- Thi hành và giải quyết xong 2.811 việc bằng 26.488.226.000 đồng đạt 92,3% về việc và 89,3% về tiền số án có điều kiện thi hành, so với năm 2007 kết quả thi hành và giải quyết xong về việc cao hơn 518 việc và 7.016.066.000 đồng về tiền trong đó, thi hành xong hoàn toàn về việc tăng 486 việc, số tiền thực thu và giải quyết tăng 8.967.254.000 đồng./.

Nguyễn Văn Đại - Sở Tư pháp Bắc Ninh