Cà Mau: Phê duyệt Kế hoạch thí điểm công khai hồ sơ và thông tin hoạt động công tác thi hành án dân sự

15/10/2008

Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS và Quyết định số 08/2007/QĐ-BTP ngày 16/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp v/v Ban hành Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp, THADS tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm công khai hồ sơ THA trên Webiste Sở Tư pháp.Mục đích là thông tin các hoạt động công tác THADS trên địa bàn tỉnh; công khai quy trình, thủ tục tổ chức thi hành các vụ việc THADS; tạo điều kiện để đương sự biết được các thủ tục THA đã được tiến hành trên từng hồ sơ, qua đó biết các quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện theo quy định của pháp luật; các cơ quan chức năng và người dân thực hiện việc giám sát hoạt động tổ chức THA của cơ quan THADS; góp phần vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về THADS nói riêng.

 Yêu cầu là thông tin các hoạt động công tác THADS được cập nhật thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính thời sự, kịp thời phản ánh hoạt động công tác của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh; các nội dung công khai thể hiện trên hồ sơ THA phải đúng quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích của việc công khai.

Nội dung công khai: Thông tin về hoạt động công tác THADS gồm: các quy định của pháp luật về THADS; các kế hoạch công tác mang tính chất chỉ đạo, triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; các hoạt động của cơ quan THADS trên các mảng công việc: Bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh; hoạt động giải quyết án; các đợt cao điểm, cưỡng chế THA; tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại...

Về công khai hồ sơ THADS: Tiêu chí công khai là tất cả các hồ sơ do các cơ quan THADS trong tỉnh đang tổ chức thi hành được đăng tải trên Website Sở Tư pháp tỉnh gồm: Số, ngày, tháng, năm của Bản án, Quyết định của Toà án nhân dân được cơ quan THADS tỉnh thụ lý và tổ chức thi hành; đơn yêu cầu THA (đối với hồ sơ THA theo đơn yêu cầu); số, ngày, tháng, năm của Quyết định THA; họ tên người được THA, người phải THA và nội dung tổ chức thi hành; số Giấy báo tự nguyện THA; nội dung và thời gian tự nguyện thi hành; Họ tên Chấp hành viên tổ chức thi hành; kết quả xác minh, giải quyết THA, thời gian thực hiện những hoạt động đó; hình ảnh phản ánh tài sản, điều kiện THA của đương sự (nếu có); ý thức chấp hành án của đương sự; các biện pháp giải quyết đã được áp dụng; ý kiến của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về quá trình tổ chức THA (nếu có); ý kiến của Ban Chỉ đạo THA (nếu có); dự kiến những biện pháp tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện. Về công khai phân loại hồ sơ gồm: hồ sơ THA có điều kiện đang tổ chức thi hành; hồ sơ THA không có điều kiện đang theo dõi, giải quyết; hồ sơ THA đã được giải quyết, xếp loại.

Về trách nhiệm thực hiện:

Đối với THADS tỉnh: Trưởng THADS tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành và quyết định công khai các thông tin về hoạt động công tác THADS, các thông tin được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính thời sự, chính xác và phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trách nhiệm của Chấp hành viên THADS tỉnh phụ trách án có trách nhiệm lập Bản công khai quá trình tổ chức THA theo các tiêu chí nêu trên; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Trưởng THADS tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công khai. Thời gian thực hiện lần l là sau khi ban hành Giấy báo tự nguyện THA; thực hiện lần 2 là sau khi có kết quả xác minh và giải quyết THA lần đầu tiên. Thời gian thực hiện các lần kế tiếp là thực hiện định kỳ 3 tháng l lần đối với hồ sơ không có điều kiện và l tháng l lần đối với hồ sơ có điều kiện đang giải quyết (đối với những thủ tục cần thông báo theo quy định của pháp luật thì sau khi thực hiện thủ tục đó trên hồ sơ, phải kịp thời gửi email về Hộp thư điện tử của Sở Tư pháp để đăng tải trên website).

                 Trách nhiệm của lãnh đạo Phòng nghiệp vụ: định kỳ giữa tháng và cuối tháng, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ tập hợp các Bản công khai quá trình tổ chức THA của Chấp hành viên, trình Trưởng THADS tỉnh ký duyệt và gửi email về Hộp thư điện tử của Sở Tư pháp để đăng tải trên website.

                 Trách nhiệm của THADS cấp huyện là căn cứ kế hoạch này, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động công khai hồ sơ THA để khi có chỉ đạo thì thực hiện.

                 Về tổ chức thực hiện: THADS tỉnh thực hiện thí điểm công khai thông tin hoạt động công tác THADS và công khai hồ sơ THA theo đơn yêu cầu do THADS tỉnh đang tổ chức thi hành. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 15/10/2008 đến 31/12/2008. Trong tháng 12/2008, lãnh đạo THADS tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và tiếp tục triển khai việc công khai hồ sơ THA trong toàn tỉnh từ ngày 01/01/2009. Định kỳ hàng tháng, Trưởng THADS tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp về kết quả thực hiện trong tháng./.

Thuỳ Trang