Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2008

17/12/2008
Năm 2008 đối với công tác thi hành án dân sự đã kết thúc. Nhìn lại một năm đã trôi qua, có thể nói các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh đã đạt được rất nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác đã đề ra.


  Công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động đối với các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc luôn luôn được Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên có sự chỉ đạo sát sao đối với Thi hành án dân sự cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự toàn tỉnh. Do thường xuyên có sự chỉ đạo, thống nhất và sâu sát với cơ sở nên năm qua có thể coi là năm mà chất lượng công tác được coi là mục đích của toàn thể chấp hành viên, công chức thi hành án. Lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh đã quán triệt nội dung nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án đối với mỗi chấp hành viên, công chức, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp cho công chức là việc làm thường xuyên, qua đó đã làm thay đổi căn bản nhận thức và hành động của mỗi chấp hành viên, công chức thi hành án đối với công tác xây dựng ngành trong giai đoạn mới. Trong năm Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với 2 đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, đồng thời song song với việc tổ chức đợt cao điểm, tại các đơn vị trọng điểm, bên cạnh việc nghiên cứu hồ sơ thi hành án, Đoàn công tác đợt cao điểm cũng đã kịp thời phát hiện các thiếu sót đề nghị Trưởng thi hành án dân sự tỉnh kịp thời chỉ đạo đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm, không để sai sót phát sinh thành các khuyết điểm lớn, không để tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

          Về công tác tổ chức cán bộ: Số lượng cán bộ, công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự từ tỉnh đến huyện đã tăng cả về số và chất lượng, đảm bảo công chức mới tuyển dụng đáp ứng đủ các điều kiện về tuyển dụng, có trình độ pháp luật cần thiết, phục vụ tốt yêu cầu công tác, trong năm đã tiến hành trình Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm thêm 4 chấp hành viên cấp tỉnh và 2 chấp hành viên cấp huyện bổ sung thêm cho các cơ quan Thi hành án toàn tỉnh. Số biên chế hiện có toàn tỉnh là: 96 người, trong đó Thi hành án dân sự tỉnh là 17 người và Thi hành án cấp huyện là 79 người. Trong tổng số biên chế hiện có trình độ Đại học là 50 người; Cao đẳng 2 người và Trung cấp, sơ cấp là 44 người. Chấp hành viên toàn tỉnh hiện có 31 người, trong đó trình độ Cử nhân Luật là 29 người và trình độ Trung cấp pháp lý là 2 người. Về trình độ lý luận chính trị cao cấp có 2 người; trung cấp có 6 người và sơ cấp là 27 người. Với số biên chế thiếu Hội đồng tuyển dụng đang xem xét tuyển đủ vào cuối năm 2008. Cùng với việc tuyển dụng mới công chức có đủ tiêu chuẩn ngạch cần tuyển, Thi hành án dân sự tỉnh đã quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ chấp hành viên, công chức thi hành án toàn tỉnh, dự nguồn bổ nhiệm các chức danh Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính. Bên cạnh đó mỗi công chức thi hành án dân sự đã có ý thức chủ động tự học nhằm nâng cao hơn nữa khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình góp phần đưa chất lượng công tác đi vào chiều sâu.

          Về kết quả công tác: Với tinh thần triệt để giải quyết án tồn đọng, ngay từ đầu năm trên cơ sở Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 của Bộ Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành xây dựng Kế hoạch công tác năm cho các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề đẩy mạnh, tăng cường công tác thi hành án dân sự cho các chấp hành viên toàn tỉnh, qua đó đã thống nhất được một số giải pháp nhằm giải quyết án tồn đọng. Do số lượng án tồn đọng năm 2007 chuyển sang tương đối lớn, Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức thành công 2 đợt cao điểm về thi hành án dân sự trong phạm vi toàn tỉnh, đồng thời có xác định các đơn vị trọng điểm để tiến hành tập trung lực lượng cùng đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Với sự nhiệt tình vượt qua khó khăn của tập thể chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự và nhất là sự chỉ đạo điều hành hoạt động đúng hướng, khoa học của Lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh, tận dụng triệt để các nguồn lực ủng hộ từ bên ngoài để phát huy sức mạnh nội lực, có thể nói năm 2008, kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã đạt được tương đối khả quan, cụ thể là:

1. Tổng số vụ việc phải thi hành: 4.048 việc bằng: 32.918.657.000 đồng;

2. Số vụ việc có điều kiện thi hành: 2.437 việc, bằng: 7.306.922.000 đồng;

3. Số việc đã giải quyết xong: 2.083 việc;

4. Số tiền đã giải quyết xong: 5.653.819.000 đồng

5. Số việc chưa có điều kiện thi hành:  1.611 việc = 25.611.735.000 đồng

- Tỷ lệ số việc giải quyết xong so với số việc có điều kiện thi hành đạt: 85,5%, trong đó xong hoàn toàn đạt: 69% ;

- Tỷ lệ  số tiền thi hành xong so với số tiền có điều kiện thi hành đạt: 77,4 %, trong đó xong hoàn toàn đạt: 34% .

Công tác giải quyết án tồn đọng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm, tỷ lệ án tồn đọng giảm 30,2% so với năm 2007 ( Số án chuyển năm 2008 là 2.966, số việc chuyển năm 2009 là 2.068 việc ). Đạt được kết quả như trên cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn thể chấp hành viên, công chức thi hành án và việc áp dụng có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp giải quyết án tồn đọng của Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên mà đột phá mới nhất là việc tổ chức thực hiện các đợt cao điểm về thi hành án. Thông qua các đợt cao điểm đã khẳng định được vị thế của công tác thi hành án dân sự đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp, đặc biệt là qua hoạt động của tháng cao điêm tại huyện Mường Ảng,  Uỷ ban nhân dân huyện đã ghi nhận thành tích của công tác thi hành án dân sự thông qua việc Uỷ ban nhân dân huyện xét và quyết định tặng Giấy khen cho các thành viên đoàn công tác của đợt cao điểm vì đã có thành tích giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, kéo dài, gây mất ổn định an ninh trên địa bàn huyện.

Công tác thi đua khen thưởng năm qua cũng đã được quan tâm, với kết quả đã đạt được Hội đồng thi đua khen thưởng thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành xét khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt do Bộ Tư pháp phát động, đồng thời năm 2008, Hội đồng đã xét đề nghị Trưởng thi hành án dân sự tỉnh công nhận lao động tiên tiến cho 70 cá nhân và công nhận Tập thể lao động tiên tiến cho 10 đơn vị trong đó 5 tập thể lao động xuất sắc, 5 Chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng Giấy khen cho 22 cá nhân. Việc xét thi đua khen thưởng được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định đã góp phần khích lệ tinh thần thi đau trong toàn thế chấp hành viên, công chức, là một trong những đòn bẩy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Với những thành tích đã đạt được, tin tưởng rằng trong năm tới năm 2009, công tác thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng khẳng định vị trí của mình đối với tình hình an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đồng thời góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  

Dương Lan - THADS tỉnh Điện Biên