Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2009

12/02/2009
Ngày 15/01/2009, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009 với sự có mặt của 36 Chấp hành viên cấp huyện và công chức Thi hành án dân sự tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Tráng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.


Tại Hội nghị, các đại biểu ghi nhận  năm 2008 đã khép lại nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành Tư pháp nói chung và cơ quan Thi hành án dân sự nói riêng, những kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong năm 2008. Sau khi thảo luận, các đại biểu dự Hội nghị đi đến thống nhất: Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 14/11/2008 có hiệu lực từ ngày 01/7/2009 và Nghị quyết về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự đã đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện ngay Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật này, chủ yếu là các nội dung chính:  Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tình Thái Nguyên để  tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án dân sự; Bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật thi hành án dân sự; Tổng kết việc thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý một số mặt công tác tổ chức cán bộ thi hành án dân sự và chuẩn bị tiếp nhận công tác quản lý cán bộ thi hành án từ Sở Tư pháp chuyển giao.

2. Bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, của địa phương, đặc biệt là Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và nội dung thi đua do ngành, Khu vực thi đua đã phát động nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2009. Tiếp tục phấn đấu thi hành xong hoàn toàn trên 75% về việc và 55% về tiền trên số việc có điều kiện. Giảm số việc tồn đọng từ 10 - 15% so với năm 2008 và phấn đấu không làm phát sinh án tồn đọng mới. Tiếp tục mở các đợt cao điểm giải quyết án.

3. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn liền với việc thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị và sự phối hợp của các đoàn thể đối với công tác thi hành án.  Nêu cao vai trò tiên phong và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, của Đảng viên. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Cơ quan văn hoá. Quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên. Thực hiện tốt công tác phối hợp của Thi hành án dân sự tỉnh với cấp uỷ, chi bộ tại các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện trong việc quản lý, đề bạt, quy hoạch cán bộ.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ máy giúp việc tại Thi hành án dân sự tỉnh. Tiến hành xây dựng Quy hoạch đội ngũ công chức cơ quan Thi hành án dân sự và  giáo dục chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ cho công chức. Thực hiện việc luân chuyển  công chức theo định kỳ. Điều động Chấp hành viên cấp tỉnh giữ chức vụ lãnh đạo của Thi hành án dân sự cấp huyện. Thực hiện Giai đoạn 2 của Đề án Thẩm tra viên các cơ quan Thi hành án dân sự.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các đơn vị để phong trào thi đua phát triển về chiều sâu. Phát động, duy trì  phong trào gắn liền với việc kiểm tra nhằm phát hiện, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác.

6. Tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp  trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đối với Thi hành án dân sự tỉnh. Quản lý chặt chẽ công tác xây dựng cơ bản.

7. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự. Yêu cầu cán bộ, công chức, chấp hành viên và các cơ quan Thi hành án dân sự  thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trong Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quy chế sử dụng thư điện tử của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-BTP  ngày 09/3/2005 của Bộ Tư pháp.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án ngay từ cơ sở. Hạn chế việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Hà Tuấn Phương – Chuyên viên Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên