Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2009

12/02/2009
Vừa qua, Trưởng Thi hành án dân Sự Tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2009. Theo kế hoạch này, trong năm 2009, trên cơ sở tham mưu của Trưởng Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo thuộc


Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra 06 đơn vị Thi hành án dân sự huyện, thành phố; dự kiến mỗi đơn vị Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong 03 ngày, thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo sau. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu của công việc, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra ngoài dự kiến đối với các đơn vị còn lại kể cả Thi hành dân sự tỉnh (ngoài 06 đơn vị dự kiến kiểm tra trong năm 2009) khi xét thấy cần thiết.

Ông Phan Tấn Nộ - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết mục đích chính của việc ban hành kế hoạch kiểm tra giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2009 là nhằm: “Nâng cao năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự cho Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, Trưởng Phòng thuộc Thi hành án dân sự tỉnh; chấp hành viên và cán bộ, công chức của Thi hành án dân sự tỉnh và cấp huyện khi được Trưởng Thi hành án phân công tham mưu giúp Trưởng Thi hành án giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; Rút kinh nghiệm, uốn nắn và khắc phục kịp thời những thiếu sót của Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, Trưởng Phòng thuộc Thi hành án dân sự tỉnh; Chấp hành viên và cán bộ, công chức của Thi hành án dân sự tỉnh và  huyện, thành phố trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự và hoạt động nghiệp vụ tổ chức thi hành án; Tham mưu, đề xuất cho Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện chỉ đạo kịp thời về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự và công tác tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  đúng quy định của pháp luật”.

          Để thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2009, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh còn yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Trưởng Phòng thuộc Thi hành án dân sự tỉnh; chấp hành viên và cán bộ, công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự phải nghiêm túc thực hiện những nội dung mà Đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra yêu cầu theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời yêu cầu Đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thực hiện đúng những nội dung cần được kiểm tra; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, cán bộ, công chức là đối tượng được kiểm tra.

Phạm Huy Ân