Cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đón xuân Kỷ sửu 2009 an toàn và tiết kiệm.

12/02/2009
Thực hiện Công văn số 134/BTP-VP ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Kỷ sửu năm 2009; Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành.


Qua những ngày nghỉ tết, sáng ngày 30 tháng 01 năm 2009, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trở lại làm việc bình thường theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động. Trong thời gian đón tết, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh Quảng Ngãi chấp hành đúng các quy định tại Công văn số 134/BTP-VP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, đón tết an toàn, tiết kiệm và không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật./.

Phạm Huy Ân