Quảng Ngãi: Giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2009

12/02/2009

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-THA phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo kết quả giải quyết thi hành án đạt tỷ lệ 62% về giá trị và 91% về việc so với số có điều kiện thi hành; giảm từ 10 đến 15% về việc thi hành án tồn đọng so với số lượng án tồn đọng của năm 2008. Với yêu cầu đảm bảo công bằng và chính xác trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự; đảm bảo tính thống nhất trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của thi hành án dân sự tỉnh cũng như các cơ quan thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong quá trình giải quyết thi hành án; đảm bảo việc phân bổ biên chế một cách hợp lý cho từng địa phương, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

Theo Kế hoạch, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh giao chỉ tiêu năm 2009 cho các Cơ quan thi hành án dân sự cụ thể như sau: THADS tỉnh 91% về việc, 55% về tiền; Mộ Đức 91% về việc, 62% về tiền; Sơn Tịnh 88% về việc, 62% về tiền; Lý Sơn 93% về việc, 65% về tiền; Sơn Hà 91% về việc, 62% về tiền; Minh Long 93% về việc, 65% về tiền; thành phố Quảng Ngãi 87% về việc, 59% về tiền; Trà Bồng 93% về việc, 65% về tiền; Ba Tơ 93% về việc, 65% về tiền; Tư Nghĩa 91% về việc, 62% về tiền; Đức Phố 91% về việc, 62% về tiền; Nghĩa Hành 91% về việc, 69% về tiền; Tây Trà 96% về việc, 69% về tiền; Bình Sơn 88% về việc, 59% về tiền; Sơn Tây 96% về việc, 69% về tiền.

Kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cũng là tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của năm 2009./.

Cao Nguyên